معرفی واحد بهداشت محیط

 

 

معرفی واحد بهداشت محیط:
شماره تلفن محل کار – پست الکترونیک محل خدمت عنوان پست سازمانی نام و نام خانودگی
08325232810 Abasbiglarifard@yahoo.com ستاد مرکزبهداشت کارشناس مسئول واحد  بهداشت محیط عباس بیگلری
8345232810 ستاد مرکز بهداشت کارشناس بهداشت محیط بهرام محمدی
8345232810 ستاد مرکزبهداشت کارشناس بهداشت محیط سعید شاهمرادی
 08345232810  ستاد مرکز بهداشت  کارشناس بهداشت محیط  فرهاد امیریان
8345232810 ستاد مرکزبهداشت کارشناس بهداشت محیط حسن نظری
8345232638 مرکز شماره یک شهری کارشناس بهداشت محیط کیومرث مرادی
8345224401 پایگاه 6 شهری کارشناس بهداشت محیط زهرا پوررحیمی
8345222974 پایگاه بهداشتی شماره دو کاردان بهداشت محیط محمد باقر خادمی
8345233932 پایگاه بهداشتی شماره پنج کارشناس بهداشت محیط فرشته منصوری
8345224010    
8345722206 مرکز هرسم کاردان بیماریها محمد حیدری
8345622431 مرکز حمیل    
8345422532 مرکز سیاه سیاه کارشناس بیماریها سعید اکبری
8345672387 مرکز شیان کاردان بیماریها سیامک حسامی
8345352125 مرکز حسن آباد     
8345295701 مرکز سیمانی