در باره واحد امور اداری مرکز بهداشت شهرستان اسلام آباد غرب:

شرح وظایف واحد امور اداری و واحد های زیز مجموعه آن :

شرح وظایف رئیس امور اداری:

فعالیتهای جاری:حضور وغیاب پرسنل ستادی و کلیه مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت،جرای کامل مراحل ارتقاشغلی پرستاران و پرسنل بهداشتی و درمانی

*بررسی و تعیین نیروهای موجود و بررسی چارت تشکیلاتی ،*اجرای دستور العمل های مربوط به طرح تکریم،*تمدید قرار داد مستخدمین پیمانی بر اساس ضوابط خاص،*تشکیل جلسات وتهیه صورت جلسه کمیته های اجرایی *تعیین اضافه کاری وماموریت پرسنل،*نظارت برامور دبیرخانه وبایگانی،نقلیه و واحدهای تحت نظارت امور عمومی،هماهنگ نمودن فعالیت واحد های تابع با بر نامه ها و هدفهای مورد نظر،همکاری با کلیه واحدهای ستادی

معرفی کارکنان:

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

پست الکترونیکی/تلفن

1

محمد گنجی

مهندسی بهداشت محیط

 

 

مسئول امور اداری

45232426

شرح وظایفامور مالی و حسابداری:

فعالینهای  جاری : پرداخت حقوق ودستمزدکارکنان ، تنظیم اسناد مالی، کنترل درآمد مراکز بهداشتی درمانی،تهیه و ارسال صورت حساب بیمه،پرداخت حقوق پزشکاتن و ماما طرح بیمه روستایی

معرفی کارکنان :

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

پست الکترونیکی

1

شهرام ایران

دیپلم

درآمد

 
     2     علی اکبر فرحناک فوق دیپلم مسئول حسابداری     
 3  شهین فلاح لیسانس  حسابدار  

شرح وظایف واحد انبارمرکزیو حسابدار امین اموال

فعالیتهای جاری : تنظیم درخواستهای خرید،حواله انبار، قبض انبار وتحویل اجناس خریداری شده توسط کارپردازها،صورت برداری از اموال- کنترل موجدی انبار و در صورت لزوم درخواست خرید لوازم

معرفی کارکنان :

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

پست الکترونیکی

1

جهان بخش صفایی

سیکل

 کارپرداز

 

شرح وظایف واحد خدمات :

فعالیتهای جاری : حفظ و نگهداری از وسائط نقلیه و ساختمان اداری-

معرفی کارکنان :

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

پست الکترونیکی

1

رضا  حیاتی

دیپلم

تکنسین برق(مسئول خدمات،روز مزد ثابت)

2

علی نجات عباسی

سیکل

تکنیسین تاسیسات(روز مزد ثابت)

3

خداداد محبعلی زاده

پنجم ابتدائی

نگهبان(قراردادکار معین)

4

عبدالکریم  نیازی

پنجم ابتدایی

نگهبان(قراردادکار معین)

5

مهدی   جنتی

سیکل

نامه رسان(کارگر شرکتی

شرح وظایف واحد دبیرخانه و بایگانی

فعالیتهای جاری : ثبت وارسال مراسلات اداری وبایگانی نامه هاوپرونده های پرسنلی، تایپ نامه های اداری

معرفی کارکنان :

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

پست الکترونیکی

1

مهناز کشاورزی

سیکل

ماشین نویس(رومزد ثابت)

شرح وظایف واحد نقلیه:

فعالیتهای جاری : کنترل وسائل نقلیه سرویس دهی و تعمیرات، تامین خودرو جهت مراکز و پایگاهها

معرفی کارکنان:

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

پست الکترونیکی

1

اسمائیل ابراهیمی دیپلم راننده

2

 مجتبی مطاعی

    دیپلم     راننده

3

حشمت        شهبازی

سیکل

راننده

7

علی            الهی

دیپلم

رانند