واحدهای ستادی اداری و مالی
در باره واحد امور عمومی مرکز بهداشت شهرستان اسلام آباد غرب:
شرح وظایف واحد امور اداری و واحد های زیز مجموعه آن :
فعالیتهای جاری: حضور وغیاب پرسنل ستادی و کلیه مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت،جرای کامل مراحل ارتقاشغلی پرستاران و پرسنل بهداشتی و درمانی
*بررسی و تعیین نیروهای موجود و بررسی چارت تشکیلاتی ،*اجرای دستور العمل های مربوط به طرح تکریم،*تمدید قرار داد مستخدمین پیمانی بر اساس ضوابط خاص،*تشکیل جلسات وتهیه صورت جلسه کمیته های اجرایی *تعیین اضافه کاری وماموریت پرسنل،*نظارت برامور دبیرخانه وبایگانی،نقلیه و واحدهای تحت نظارت امور عمومی،هماهنگ نمودن فعالیت واحد های تابع با بر نامه ها و هدفهای مورد نظر،همکاری با کلیه واحدهای ستادی
معرفی مسئول و سایر کارکنان:
ردیف نام ونام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت پست الکترونیکی/تلفن
1 محمد گنجی              مهندسی بهداشت محیط سرپرست اداره امور عمومی 45232426
شرح وظایف امور مالی و حسابداری:
فعالینهای  جاری : پرداخت حقوق ودستمزدکارکنان ، تنظیم اسناد مالی ، کنترل درآمد مراکز بهداشتی درمانی، تهیه و ارسال 
صورت حساب بیمه،پرداخت حقوق پزشکاتن و ماما طرح بیمه روستایی
معرفی کارکنان :
ردیف نام ونام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت پست الکترونیکی
1 علی اکبر فرحناک فوق دیپلم مسئول حسابداری  
     2  شهرام ایران دیپلم درآمد و رسیدگی به نسخ       
 3  شهین فلاح لیسانس   حسابدار   
شرح وظایف واحد انبارمرکزی و حسابدار امین اموال
فعالیتهای جاری : تنظیم درخواستهای خرید،حواله انبار، قبض انبار وتحویل اجناس خریداری شده توسط کارپردازها،صورت 
برداری از اموال- کنترل موجدی انبار و در صورت لزوم درخواست خرید لوازم
معرفی کارکنان :
ردیف نام ونام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت پست الکترونیکی
1 جهان بخش صفایی سیکل  کارپرداز  
شرح وظایف واحد خدمات :
فعالیتهای جاری : حفظ و نگهداری از وسائط نقلیه و ساختمان اداری- 
معرفی کارکنان :
ردیف نام ونام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت پست الکترونیکی
1 رضا   حیاتی دیپلم تکنسین برق(مسئول خدمات،روز مزد ثابت)  
2 علی نجات  عباسی سیکل تکنیسین تاسیسات(روز مزد ثابت)  
3 خداداد محبعلی زاده پنجم ابتدائی نگهبان(قراردادکار معین)  
4 عبدالکریم   نیازی پنجم ابتدایی نگهبان(قراردادکار معین)  
5 مهدی    جنتی سیکل نامه رسان(کارگر شرکتی  
6 ساسان عباسی دیپلم  نگهبان قرار دادی  08345241190
شرح وظایف واحد دبیرخانه و بایگانی
فعالیتهای جاری : ثبت وارسال مراسلات اداری وبایگانی نامه هاوپرونده های پرسنلی ، تایپ نامه های اداری
معرفی کارکنان :
ردیف نام ونام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت پست الکترونیکی
1 مهناز  کشاورزی سیکل ماشین نویس(رومزد ثابت)  
شرح وظایف واحد نقلیه:
فعالیتهای جاری : کنترل وسائل نقلیه سرویس دهی و تعمیرات، تامین خودرو جهت مراکز و پایگاهها
معرفی کارکنان:
ردیف نام ونام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت پست الکترونیکی
2 محمد پورحسن      دیپلم     راننده  
3 حشمت         شهبازی سیکل راننده  
واحدهای ستادی اداری و مالی
در باره واحد امور عمومی مرکز بهداشت شهرستان اسلام آباد غرب:
شرح وظایف واحد امور اداری و واحد های زیز مجموعه آن :
فعالیتهای جاری: حضور وغیاب پرسنل ستادی و کلیه مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت،جرای کامل مراحل ارتقاشغلی پرستاران و پرسنل بهداشتی و درمانی
*بررسی و تعیین نیروهای موجود و بررسی چارت تشکیلاتی ،*اجرای دستور العمل های مربوط به طرح تکریم،*تمدید قرار داد مستخدمین پیمانی بر اساس ضوابط خاص،*تشکیل جلسات وتهیه صورت جلسه کمیته های اجرایی *تعیین اضافه کاری وماموریت پرسنل،*نظارت برامور دبیرخانه وبایگانی،نقلیه و واحدهای تحت نظارت امور عمومی،هماهنگ نمودن فعالیت واحد های تابع با بر نامه ها و هدفهای مورد نظر،همکاری با کلیه واحدهای ستادی