در باره واحد امور عمومی مرکز بهداشت شهرستان اسلام آباد غرب:

 

شرح وظایف واحد امور اداری و واحد های زیز مجموعه آن :

 

شرح وظایف رئیس اداره امور عمومی:

 

فعالیتهای جاری: حضور وغیاب پرسنل ستادی و کلیه مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت،جرای کامل مراحل ارتقاشغلی پرستاران و پرسنل بهداشتی و درمانی

*بررسی و تعیین نیروهای موجود و بررسی چارت تشکیلاتی ،*اجرای دستور العمل های مربوط به طرح تکریم،*تمدید قرار داد مستخدمین پیمانی بر اساس ضوابط خاص،*تشکیل جلسات وتهیه صورت جلسه کمیته های اجرایی *تعیین اضافه کاری وماموریت پرسنل،*نظارت برامور دبیرخانه وبایگانی،نقلیه و واحدهای تحت نظارت امور عمومی،هماهنگ نمودن فعالیت واحد های تابع با بر نامه ها و هدفهای مورد نظر،همکاری با کلیه واحدهای ستادی

معرفی کارکنان:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

پست الکترونیکی/تلفن

1

 

 

 

بهرام محمدی  

 

 

 

مهندسی بهداشت محیط

 

 

سرپرست اداره امور عمومی

45232426

 

شرح وظایف امور مالی و حسابداری:

فعالینهای  جاری : پرداخت حقوق ودستمزدکارکنان ، تنظیم اسناد مالی ، کنترل درآمد مراکز بهداشتی درمانی، تهیه و ارسال صورت حساب بیمه،پرداخت حقوق پزشکاتن و ماما طرح بیمه روستایی

معرفی کارکنان :

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

پست الکترونیکی

1

علی     کریمی

دیپلم

حسابدار-درآمد

 
     2    علی اکبر فرحناکفوق دیپلممسئول حسابداری     
 3 شهین فلاحلیسانس  حسابدار  

 

شرح وظایف واحد انبارمرکزی و حسابدار امین اموال

فعالیتهای جاری : تنظیم درخواستهای خرید،حواله انبار، قبض انبار وتحویل اجناس خریداری شده توسط کارپردازها،صورت برداری از اموال- کنترل موجدی انبار و در صورت لزوم درخواست خرید لوازم

معرفی کارکنان :

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

پست الکترونیکی

1

جهان بخش صفایی

سیکل

 کارپرداز

 

 

شرح وظایف واحد خدمات :

فعالیتهای جاری : حفظ و نگهداری از وسائط نقلیه و ساختمان اداری-

 

معرفی کارکنان :

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

پست الکترونیکی

1

رضا   حیاتی

دیپلم

تکنسین برق(مسئول خدمات،روز مزد ثابت)

 

2

علی نجات  عباسی

سیکل

تکنیسین تاسیسات(روز مزد ثابت)

 

3

خداداد محبعلی زاده

پنجم ابتدائی

نگهبان(قراردادکار معین)

 

4

عبدالکریم   نیازی

پنجم ابتدایی

نگهبان(قراردادکار معین)

 

5

مهدی    جنتی

سیکل

نامه رسان(کارگر شرکتی

 

 

 

شرح وظایف واحد دبیرخانه و بایگانی

فعالیتهای جاری : ثبت وارسال مراسلات اداری وبایگانی نامه هاوپرونده های پرسنلی ، تایپ نامه های اداری

معرفی کارکنان :

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

پست الکترونیکی

1

مهناز  کشاورزی

سیکل

ماشین نویس(رومزد ثابت)

فاکس 5233016

 

شرح وظایف واحد نقلیه:

فعالیتهای جاری : کنترل وسائل نقلیه سرویس دهی و تعمیرات، تامین خودرو جهت مراکز و پایگاهها

 

معرفی کارکنان:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

پست الکترونیکی

1

اسمائیل ابراهیمیدیپلمراننده

 

2

حسن مراد مرادی 

    دیپلم    راننده

 

3

حشمت         شهبازی

سیکل

راننده

 

7

علی             الهی

دیپلم

راننده