مجتبی هادیان کارشناس(مسئول آزمایشگاه)
اقای عزیزی کاردان آزمایشگاه
پرستو حسینی کاردان آزمایشگاه
ماهناز شاهرخی کاردان آزمایشگاه
   اقای عزیزی کاردان ازمایشگاه

محمد حسین چشمه خاور کاردان ازمایشگاه                                                      

خانم پرون کارشناس پرستاری (نمونه گیر)
آقای زارعی ( پذیرش)
غلامرضا کریمی دیپلم(پذیرش)