مجتبی هادیان کارشناس(مسئول آزمایشگاه)
اقای عزیزی کاردان آزمایشگاه
پرستو حسینی کاردان آزمایشگاه
ماهناز شاهرخی کاردان آزمایشگاه
خانم عبدی کارشناس آزمایشگاه 
محمد حسین چشمه خاور کاردان ازمایشگاه                                                      
خانم پرون کارشناس پرستاری (نمونه گیر)
آقای زارعی ( پذیرش)
آقای غلامرضا کریمی دیپلم(پذیرش)