تصاویر متحرک 2


تصاویر متحرک 6  

 گرامی داشت عملیات غرورافرین مرصاد 4

معاونت امور بهداشتی و سرپرست مرکز بهداشت شهرستان:مهندس بهرام محمدی

تاریخ تولد:01/10/1347

مدرک تحصیلی:کارشناس مهندسی بهداشت محیط

سوابق و مسئولیتها:

1-      کارشناس بهداشت محیط شهری از سال 1373لغایت1389

2-      سرپرست امور عمومی از سال 1389لغایت1393

3-      سرپرست امور عمومی از سال 1395تا اکنون

4-      جانشین مرکز بهداشت شهرستان به مدت 5 سال

5-      مسئول امور فرهنگی و ورزشی  شبکه بهداشت و درمان شهرستان از سال 1377 تا اکنون

6-      مسئول دبیر امر به معروف و نهی از منکرشبکه بهداشت و درمان شهرستان از سال 1377تا اکنون

7-      عضو مجمع خیرین سلامت شهرستان اسلام آباد غرب


 

 

hc-eslamabad@kums.ac.ir                         ایمیل اکادمیک شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام اباد غرب

تصاویر متحرک 6

تصاویر متحرک3 4   

 

شرح وظایف معاونت بهداشتی شبکه بهداشت و درمان :

1- جمع آوری، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز برنامه های مختلف بهداشتی،‌ آمارهای حیاتی و فعالیت های بهداشتی شهستان به منظور تدوین برنامه های محلی و گزارشهای لازم.

2- شناخت و دسته بندی مسائل بهداشتی منطقه و تنگناهای فنی و اجرایی برنامه.

3- بررسی و شناخت اپیدمیولو‍‍ژیک بیماریهای بومی و اپیدمی.

4- تهیه و ابلاغ دستورالعمل های اجرایی لازم برای اجرای برنامه های کشوری خدمات بهداشتی و درمانی.

5- برنامه ریزی گسترش تغییرات واحد های بهداشتی متناسب با تغییرات جمعیتی و تامین و تسهیل دسترسی اقشار جامعه به خدمات بهداشتی.

6- تدارکات و پشتیبانی اداری و مالی از مرکز بهداشتی – درمانگاهها و خانه بهداشت تابعه.

7- مشارکت در برنامه ریزیها و اجرای آموزش پزشکی جامعه نگر که در واحدهای بهداشتی کار می کنند.

8- تدوین و اجرای پژوهش های کاربردی در زمینه مسائل بهداشتی منطقه.

9- اجرای پروژه های آزمایشی در زمینه روش های نوین – کاربرد ابزار جدید و ادغام خدمات.

10- ارزشیابی منظم خدمات و پوشش برنامه های بهداشتی شهرستان.

11- جمع آوری و بررسی گزارش فعالیت های مراکز بهداشتی تابعه و ابلاغ نتایج به آنها و تهیه گزارش به ارگانها و مقامات بالاتر.

12- تدوین و اجرای و مشارکت در اجرای برنامه های آموزش بدو خدمت و حین خدمت کارکنان بهداشتی شهرستان.

13- برآورد اعتبار مورد نیاز برنامه و تدوین بودجه سالانه و اجرای برنامه مصوب.

14- شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکار گیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

15- انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات. 

 

 تصاویر متحرک 6