به نام آنکه هستی از اوست
  
واین رسالتی است عظیم بر دوش ما تا با ذهنی آماده وچشمی تیزبین دردی از دردهای جامعه کار را بزدائیم.
 سیاستهای کلی بهداشت حرفه ای در ایران :
بهداشت حرفه ای از جمله با ارزشترین دارائیهای افراد جوامع و کشورها
   است که بعنوان یک استراتژی با اهمیت نه تنها سلامتی شاغلین را
   درنظر میگیرد بلکه تاثیر مثبت  و قابل ملاحظه ای در بهره وری و کیفیت محصولات , انگیزش کار رضایت شغلی و کیفیت کل زندگی افراد جامعه را دارد .
              هدفاز خدمات بهداشت حرفه ای تامین ایمنی در بهداشت , پیشگیری از بیماریهایناشی از   کار , پیشگیری از معلولیتها , استفاده بهینه از تواننیروی کار و تامین رفاه   شاغلین است . این مهم میسر نمیشود مگر آنکه بتوانیم با استفاده از قوانین , آئین نامه ها وطرحهای در دست اجرا وجود نیروی کار سالم , بارور و با انگیزه را تضمین نمائیم.
 
ارتقاء سطح سلامت کارگران
گسترش فرهنگ خدمات بهداشتی
جلب مشارکت کارفرما جهت تامین حفظ و ارتقاءسلامت کارگران
آموزش هر چه بیشتر کارگران
 
معرفی کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای – شهرستان اسلام آبادغرب)
 
کارشناس مسئول : کیوان دیبادین
مدرک تحصیلی : کارشناس  ارشد بهداشت حرفه ای
وضعیت استخدام : رسمی
                       سوابق اجرایی :
 
                                 (معرفی سایر پرسنل واحد بهداشت حرفه ای)
 
 
 ردیف
نام ونام خانوادگی
مدرک تحصیلی
وضعیت استخدام
محل خدمت
1
الهام صوفیان
کارشناس بهداشت حرفه ای
پیمانی
ستاد
2
کیوان دیبادین
کارشناس  مسئول بهداشت حرفه ای
رسمی
3
احسان بخشی
کارشناس بهداشت حرفه ای
رسمی
مرکز شهری 1
4
خانم رشیدپور کارشناس بهداشت حرفه ای رسمی
مرکز شماره 2
5
 
نمونه وظایف ومسئولیتهای کارشناس بهداشت حرفه ای
 
 
   1- انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور آگاهی از وضع بهداشتی محیط کار ووضعیت عمومی کارگاهها وکارخانجات منطقه وشناخت مسائل بهداشتی صاحبان حرف مختلف وجمع آوری اطلاعات مورد نیاز پیرامون آن.
 
2- بررسی واحدهای صنعتی تازه تاسیس از نظر رعایت نکات واصول بهداشتی وایمنی وارائه نظر جهت صدور پروانه بهره برداری.
 
3-  شناسائی مسائل کلی تهیه وتوزیع آب آشامیدنی وپیاده کردن برنامه های مربوط از جمله نمونه برداری از آنها.
 
4- نظارت دائمی بر نحوه اجرای امور بهداشتی کلیه موسسات صنعتی اعم از بخش دولتی وخصوصی و راهنمای مسئولین موسسات مزبوربه منظور بهبود شرایط محیط کار بر اساس قوانین موجود.
 
5- رسیدگی به شکایات واصله و اقدام در رفع مشکلات در زمینه بهداشت محیط کار.
 
 
6- تشکیل پرونده های بهداشتی وپزشکی و ارجاع افراد شاغل برای ادامه معاینات و تکمیل پرونده ها به مراکز درمانی ذیربط.
 
7- نظارت واجرای برنامه های آموزشی در زمینه بهداشت حرفه ای وانجام کلیه مسائل مربوط به آن.
 
8- اندازه گیری ، نمونه برداری و ارزشیابی و ارائه طریق به منظور کنترل عوامل زیان آور محیط کار طبق برنامه های از پیش تعیین شده.
 
9- تشخیص قطعی عوامل زیان آور موجود در محیط های کار وشناسایی علائم و آثار اولیه بیماریهای حرفه ای ومسمومیتهای شغلی.
 
10- ارائه طریق در مورد جمع آوری و دفع صحیح وبهداشتی زباله وفاضلاب صنعتی.