frgrt 

 

  

نام           نام خانوادگی
مدرک ورشته تحصیلی
سابقه خدمتی
سابقه خدمت در واحد بهداشت مدارس
خانم ماجدی
کارشناس بهداشت عمومی
 
 
 
 
 
فعالیت های بهداشت مدارس شامل کلیه فعالیتهای است که به منظور تامین،حفظ وارتقاء سطح سلامتی دانش آموزان از نظر(آموزش بهداشت در زمینه های مختلف بهداشت فردی،بهداشت روان،تغذیه ،پیشگیری از سوانح وحوادث، بهداشت محیط مدرسه،پیشگیری از بیمــــــاریهای شایع واگیردار،تکمیل واکسیناسیون دانش آموزان گروه هدف ،انجام معاینات غــــــــربالگری ،انجام معاینات پزشکی و.................) صـورت می گیرد لذا این واحد نیروی اختصاصی  در مناطق  شهری جهت انجام فعالیتـــــهای فوق را ندارد در واقع بازوان اجـــــرایی برنامه های بهداشت مدارس در نظام شبکه های بهداشـــــــــتی درمانی کشور در مناطق روستـــایی بهورزان ودر مناطق شهری کاردانهای بهداشتی هستند . 
 
 
مقدمه:
 
کودکان ونوجوانان آینده سازان کشور هستند،بدین سبب سلامت جسمی وروانی واجتماعی آنان تضمین کننده سلامت حا ل وآینده جامعه است،توجه به بهداشت این گروه ازاهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا:
-بخش عظیمی ازجمعیت کشور راتشکیل می دهند.
-به دلیل کامل نشدن مهارتهاوشرایط سنی ،آسیب پذیرندودرمعرض ابتلاء به بیماریهای عفونی خطرناک هستند.
-پایه گذاری رفتارهای بهداشتی در این سنین صورت می گیرد.
-ازمهمترین گروههای درمعرض خطر حوادث،سوانح ونیز خشونت هستند.
-قادرند آموزشهای بهداشتی رابه خوبی بیاموزند وبکارگیرند وبه خانواده و اجتماع انتقال دهند.
 
باتوجه به این نکات برنامه بهداشت مدارس ازجایگاه واهمیت ویژه ای درارتقاء سطح سلامت دانش آموزان وجامعه برخوردار است.نظام شبکه های بهداشتی درمانی با هماهنگی مسئولین آموزش وپرورش درسطح کشور فعالیتهای مرتبطی راازطریق جلب مشارکت دانش آموزان واولیاء آنان وکارکنان مدارس به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر ارائه می دهند.
گروه هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی "کودکان و نوجوانان 19-6 ساله ودر بخش خدمات آموزشی ، کودکان ، نوجوانان و جوانان 25-6 ساله می باشند .
 
شهرستان اسلام آباد غرب درسا ل تحصیلی  89/88 با جمعیت کل دانش آموزی 29358نفرنزدیک به 5/19 کل جمعیت شهرستان را دانش آموزان تشکیل می دهند که:
  بنابراین تامین ،حفظ  وارتقاء سطح سلامت جسمانی وروانی آنان ودرنهایت جامعه از اهداف مهم بهداشت مدارس دراین شهرستان می باشد.

 
دراین شهرستان سه مرکز بهداشتی درمانی شهری ،روستایی وشش مرکز روستایی وپنج پایگاه بهداشتی و59 خانه بهداشت فعال می باشند.
 
  

 6-بازدید ازمدارس به منظورشناخت مشکلات بهداشتی وگزارش به مسئولین وپیگیری تا حصول نتیجه.
 

    

19-ارزیابی وضعیت سلامت جسمی دانش آموزان شهرستان ومداخله در جهت کاهش اختلالات جسمی وشناخت ،عوامل خطر در جامعه دانش آموزی
 
  1-موجود بودن الگو مناسب جهت فعالیتها وخدمات بهداشت مدارس.

 
2-علاقه وانگیزه به انجام خدمات بهداشت مدارس در سطح خانه های بهداشت.
 
3-وجود فرصت زمانی مناسب جهت انجام معاینات غربالگری در مدارس.
 
4-وجود رابطین فعال وعلاقه مند و تحصیل کرده جهت شرکت در فعالیتهای بهداشت مدارس.
 
5-همکاری سر پرست مرکز بهداشت در فعالیتهای بهداشت مدارس
 
 

 

1-کمبود اعتبارات
2-نبود نیروی رده میانی مختص بهداشت مدارس در مراکز شهری –پایگاهها ومراکز روستایی.
3-تعدد برنامه های آموزشی مربوط به بهداشت مدارس در مدارس –گروهها وواحدهای کارشناسی.
4-متولی دانش آموزان سازمان دیگری است.
 

 

6- کمبودنیرو جهت انجام معاینات غربالگری درمراکز شهری به ویژه نیروی مرد برای معاینات دانش آموزان پسر.
8-عدم انجام معاینات پزشکی عمومی دانش آموزان توسط پزشک مستقر در آموزش وپرورش .
9-ضعف در پیگیری نواقص مشاهده شده در سطح بهداشت محیط مدارس از طرف مدیران آموزش وپرورشبه دلیل کمبود اعتبارات.
 
 -همکاری وهماهنگی با اداره آموزش وپرورش شهرستان.

- همکاری وهماهنگی واحد بهداشت محیط با واحد بهداشت مدارس وبازدید از مدارس تحت پوشش توسط کاردان ها وکارشناسان بهداشت محیط.
--همکاری وهماهنگی واحد بهداشت دهان ودندان با واحد بهداشت مدارس در معاینات دندان پزشکی دانش آموزان وتهیه وتوزیع دهانشویه سدیم فلوراید.
--همکاری وهماهنگی واحدتغذیه در آموزش برنامه های غذایی در سطح مدارس
-وجود مدیران علاقه مند در بعضی از مدارس برای اجرای برنامه ها در سطح مدارس.
 
 
 -ارائه خدمات موازی توسط دو بخش بهداشت ودرمان وآموزش وپرورش.

-دو گانگی وتفاوت در خدمات و نحوه چگونگی ارائه خدمات واجرای برنامه ها در دو بخش سازمان آموزش وپرورش وبهداشت ودرمان.
-نیاز به کسب مجوز برای ورود به مدارس جهت ارائه خدمات بهداشت مدارس.
 

 -عدم مکان مناسب جهت انجام معاینات پزشکی عمومی در سطح روستاها.

- همکاری  کم بعضی از مدیران ومعاونین جهت انجام معاینات غربالگری واجرای برنامه ها ی آموزشی     در سطح مدارس وتهیه اطلاعات لازم از مدارس وبازدید بهداشت محیط.

تهد یدهادر برنامه بهداشت مدارس:

 فرصتها دربرنامه های بهداشت مدارس:

5-تغییرهر ساله روش انجام معاینات غربالگری –نحوه ثبت گزارش ها.  

نقاط ضعف برنامه های بهداشت مدارس:

   نقاط قوت برنامه های بهداشت مدارس:

18-    ارائه خدمات حمایتی

17-   هماهنگی درجهت صدوروتمدیدکارت معاینات پزشکی خدمتگذاران مدارس

16-    بازآموزی کارکنان بهداشتی ،پزشکان وبهورزان در مناطق شهری وروستایی

15-    اجرای برنامه های پیشگیرانه وکاربردی درزمینه کاهش حوادث وعوارض ناشی ازآن درمدرسه وبین راه خانه ومدرسه

14-     تهیه و توزیع نشریات آموزشی

13-    گزارش دهی مستمر

12-    محاسبه و ارائه شاخصهای سلامت دانش آموزان شهرستان به تفکیک جنس ، شهر و روستا

11-    تبلیغ و ترویج فرهنگ مشارکت در سلامت در بین کودکان ، نوجوانان و جوانان

10-    هماهنگی مستمر با سازمان آموزش و پرورش و ادارات تابعه واداره آموزش وپرورش استثنائی

9-      پی گیری انجام واکسیناسیون دانش آموزان پایه اول ابتدایی و توأم دانش آموزان 16-14 ساله

8-      نظارت بر طرح شیر مدارس

7-      نظارت بر عرضه مواد غذایی در مدارس

5-     تکمیل پرونده بهداشتی مدارس به منظور داشتن اطلاعات دقیق از وضعیت بهداشت محیط مدارس وثبت خدمات ارائه شده و نظارت بر بهداشت محیط مدارس

4-      پی گیری بیماریهای واگیر و غیر واگیر در مدارس

3-      انجام معاینات پزشکی دانش آموزان گروه هدف

2-   انجام  معاینات غربالگری دانش آموزان گروه هدف

1-   آموزش بهداشت درمدارس ودر نتیجه افزایش آگاهیها واصلاح نگرش رفتار دانش آموزان،معلمین وخانواده ها.

فعالیتهای که به منظور تحقق اهداف بهداشت مدارس در شهرستان انجام می شود شامل :

1/37 درصد دانش آموزان در مقطع تحصیلی متوسطه وپیش دانشگاهی

7/26 درصد دانش آموزان در مقطع تـــــــحصیلی راهنمـــــــــــــــــایی

7/37 درصد دانش آموزان در مقطع تحــــــــصیلی ابتــــــــــــــــــــدایی

 جدول مشخصات کارکنان ستادی واحدبهداشت مدارس مرکزبهداشت شهرستان اسلام آباد غرب

آشنایی باکارکنان واحد بهداشت مدارس