مدیریت شبکه و معاونین

 
 
بسم الله الرحمن الرحیم  

ریاست شبکه 1

 ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام آباد غرب

 
ریاست شبکه 2

نام و نام خانوادگی:دکترمحمد رضا نادری

 تاریخ تولد:1354/5/25

مدرک تحصیلی: دکتری پزشکی

 

  سوابق و مسؤلیتها: 

 

1-پزشک طرح بیمه روستایی از سال 1384

 

2- نماینده پزشکان خانواده از سال 1385تا 1389

 

3- مسئول مرکز بهداشتی درمانی سراب هرسم درسال 1385

 

4- پزشک مشاوره تالاسمی

5- از تاریخ 1389/3/27 تا تاریخ 1395/07/05 بعنوان سرپرست مرکز بهداشت شهرستان اسلام آباد غرب

 فاکس:08325233016 

mil:Drnaderi77@yahoo.com

hc-eslamabad@kums.ac.ir      ***    ایمیل اکادمیک شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام اباد غرب

     ریاست شبکه 1

  معاونت درمان و رئیس بیمارستان امام خمینی(ره)

 
ریاست شبکه 3

نام و نام خانوادگی: دکتر ایلخان رضایی

 مدرک تحصیلی : متخصص داخلی

سوابق مدیریتی

1-ریاست مراکز بهداشتی حمیل،هرسم، سیا ه سیاه کیخسروی 

2- ریاست بیمارستان امام خمینی (ره ) اسلام آبادغرب از سال 1393

 
ریاست شبکه 1