بسم الله الرحمن الرحیم gif 3  

 

 

امورعمومی شبکه  

 


مسئول اداره امورعمومی شبکه: مهندس صفر ناصری

مهمترین سمتها:

1- مسئولیت مراکز بهداشتی درمانی

2- مسئول کارگزینی شبکه بهداشت و درمان شهرستان

3- مسئول روابط عمومی و رئیس امور عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان

4- معاونت مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان

5- مدیر بیمارستان امام خمینی(ره)

 

شرح وظایف رییس اداره امور عمومی

-          نظارت بر حسن اجرای وظایف و کلیه امور ادارات واحدهای تحت سرپرستی

-          صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی رییس واحد

-          سازماندهی فعالیتهای مربوطه و تقسیم کار و تععین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

-          ایجاد هماهنگی امور واحدهای تحت سرپرستی با خط مشی ها – قوانین و مقررات تعیین شده در چهارچوب برنامه های تعیین شده

-          تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای ان

-          صدور دستور بخشنامه ها  ائین نامه ها و ضوابط مربوط جهت اجرای قانون

-          کنترل کلیه امورات واحدهای تحت سرپرستی

-          شرکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف

-          برنامه ریزی جهت اجرای قانون و پیگیری جهت اجرا

-          انجام سایر امور متفرقه

-          ارجاع نامه های اداری به کارکنان شاغل در حوزه اداره امور عمومی جهت اقدام و به مقام مافوق جهت تایید

-          نظارت بر تامین کالاها و خدمات مورد نیاز

-          بررسی – تجزیه و تحلیل و اظهار نظر در خصوص امار و اطلاعات ارائه شده از سوی ادارات ذیربط

hc-eslamabad@kums.ac.ir          یمیل اکادمیک شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام اباد غرب

اداره امور مالی

فرزاد شهبازی

مسئول حسابداری

لیسانس

08345240872

-----------

بهروز کریمی

حسابدار

دیپلم

"

-----------

پروین آزادی

"

فوق دیپلم

"

-------------

 مریم رضایی حسابدار لیسانس  "  

اداره کارگزینی

ماندانا تراویده

مسئول کارگزینی

لیسانس

-------------

خانم بساطی

کارگزین

لیسانس

-----------

دبیرخانه – نقلیه-بایگانی

         
مهدی شهبازی

مسئول دبیر خانه

فوق لیسانس

-----------

بندر صفری نژاد

امین اموال شبکه

فوق دیپلم

-----------

محمد شهبازی

متصدی بایگانی شبکه

دیپلم

------------

خداداد رادک

راننده

سیکل

--------------

 محمد قنبری مسئول دفتر   08345234110الی12  
       08345234110-12