فعالیتها

 

کشف ومعدوم سازی لوازم ارایشی بهداشتی تقلبی وتاریخ گذشته توسط مبارزه باکالاوقاچاق واحد غذا ودارو شبکه بهداشت ودرمان اسلام ابادغرب
کشف ومعدوم سازی لوازم ارایشی بهداشتی تقلبی  4
کشف ومعدوم سازی لوازم ارایشی بهداشتی تقلبی  2

کشف وضبط ومعدوم سازی مقادیری دارو وکالای قاچاق وتقلبی توسط معاونت غذا ودارو شبکه بهداشت ودرمان شهرستان اسلام ابادغرب


معدوم سازی داروی غیر مجاز توسط معاونت غذا و دارو 7
معدوم سازی داروی غیر مجاز توسط معاونت غذا و دارو 6
معدوم سازی داروی غیر مجاز توسط معاونت غذا و دارو 5
معدوم سازی داروی غیر مجاز توسط معاونت غذا و دارو 4
معدوم سازی داروی غیر مجاز توسط معاونت غذا و دارو 3
معدوم سازی داروی غیر مجاز توسط معاونت غذا و دارو 2
معدوم سازی داروی غیر مجاز توسط معاونت غذا و دارو 1

 

 

 

 

 

معدوم سازی بیش از 1تن و 200کیلوگرم محصولات پروتئینی فاسد توسط معاونت غذا و دارو و بهداشت محیط مورخه 1396/8/10


معدوم سازی 1تن و200کیلوگرم مواد پروتئینی فاسد 12
معدوم سازی 1تن و200کیلوگرم مواد پروتئینی فاسد 11
معدوم سازی 1تن و200کیلوگرم مواد پروتئینی فاسد 8
معدوم سازی 1تن و200کیلوگرم مواد پروتئینی فاسد 5
معدوم سازی 1تن و200کیلوگرم مواد پروتئینی فاسد 4

پلمپ یک مغازه عطاری متخلف توسط معاونت غذا و دارو مورخه 1396/8/6


معدوم سازی 1تن و200کیلوگرم مواد پروتئینی فاسد 2
معدوم سازی 1تن و200کیلوگرم مواد پروتئینی فاسد 1

پلمپ تعدادی از مطب های دندانساز غیر مجاز در سطح شهر توسط معاونت غذا و دارو و نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان            


غذا و دارو 2
غذا و دارو 1

روز جهانی غذا  در شهرستان اسلام آباد غرب در سال 1396 به روایت تصویر:

معاونت غذا و دارو 1


معاونت غذا و دارو 8
معاونت غذا و دارو 7
معاونت غذا و دارو 6
معاونت غذا و دارو 5
معاونت غذا و دارو 4
معاونت غذا و دارو 3
 

 

 

روز جهانی غذا  در شهرستان اسلام آباد غرب در سال 1395 به روایت تصویر:

آموزش پرسنل درمان بیمارستان به تعداد 75نفر

روز جهانی غذا در اسلام آباد غرب 6
روز جهانی غذا در اسلام آباد غرب 5
روز جهانی غذا در اسلام آباد غرب 4
روز جهانی غذا در اسلام آباد غرب 3
روز جهانی غذا در اسلام آباد غرب 2
روز جهانی غذا در اسلام آباد غرب 1