تاریخچه:

UYUI
تانفغع

بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام اباد غرب ابتدا درسال 1342بنام شیرو خورشید تحت نظارت سازمان هلال احمر با ظرفیت 25 تخت شروع بکار نمود ودرسال1358 به بیمارستان امام خمینی(ره) تغییر نام داد.ساختمان فعلی بیمارستان که در جوارساختمان قدیمی ساخته شد درسال 1367 با96 تخت مورد بهره برداری قرار گرفت.وساختمان قدیمی که درعملیات مرصاد صدمه دیده بود پس از مدتی تخریب گردید.هم اکنون این بیمارستان با 120 تخت فعال و11نوع تخصص پزشکی فعالیت مینماید.وبا زیربنای 12500 متر مربع دارای 10 بخش درمانی 4بخش پاراکلینیک  و واحدهای اداری ومالی میباشد.همچنین ازسال 1387 عملیات اجرایی ساخت فاز2 این بیمارستان در5 طبقه شروع شده است.و درطی چند سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.