ع 2

 ارائه خدمات بهداشتی و درمانی اثربخش دریک بیمارستان تاحد زیادی به سبک رهبری ریاست بیمارستان وابسته است.

ع 2