16/2/89 مشارکت در برگزاری همایش هفته جهانی ایمنی راهها
22/2/89 مشارکت در برگزاری همایش روزجهانی تالاسمی
23/2/89 جلسه با مربیان رابطین بهداشتی مراکز و پایگاه ها درخصوص نحوه تدوین برنامه عملیاتی آموزشی رابطین
29/2/89 مشارکت در برگزاری کارگاه آموزشی مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران
30/2/89 مشارکت در برگزاری کارگاه آموزشی مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران
2/3/89 مشارکت در برگزاری کلاس توجیهی استراتژی (( حاکمیت خدمات بالینی )) درسطح شبکه
3/3/89 مشارکت در برگزاری کارگاه آموزشی (( مـــانـــا ))
4/3/89 مشارکت در برگزاری کارگاه آموزشی (( مـــانـــا ))
10/3/89 مشارکت در برگزاری همایش رابطین آموزش سلامت ادارات بمناسبت (( روز جهانی مبارزه با دخانیات ))
13/3/89 مشارکت در برگزاری کلاس توجیهی ارتقای کمی و کیفی خدمات بهداشت مدارس در ایام تابستان
26/3/89 مشارکت در برگزاری کارگاه آموزشی مراقبت های ادغام یافته سلامت کودکان
27/3/89 مشارکت در برگزاری کارگاه آموزشی مراقبت های ادغام یافته سلامت کودکان
12/4/89 مشارکت در برگزاری کلاس آموزشی
 (( برنامه پیشگیری از ایدز در محیط کار ))
23/4/89 همایش رابطین آموزش سلامت ادارات بمناسبت روزجهانی جمعیت
29/4/89 مشارکت در برگزاری کارگاه آموزشی
مشاوره و تنظیم خانواده
30/4/89 مشارکت در برگزاری کارگاه آموزشی
مشاوره و تنظیم خانواده
9/5/89 مشارکت در برگزاری کارگاه آموزشی (( آلودگی هوا )) 
12/5/89 مشارکت در برگزاری کارگاه آموزشی سه روزه (( مشاوره و ترویج تغذیه با شیر مادر ))
13/5/89 مشارکت در برگزاری کارگاه آموزشی سه روزه (( مشاوره و ترویج تغذیه با شیر مادر ))
14/5/89 مشارکت در برگزاری کارگاه آموزشی سه روزه (( مشاوره و ترویج تغذیه با شیر مادر ))
3-24/5 مشارکت در برگزاری کلاس آموزشی پیشگیری از سوء مصرف مواد 
23/6/89 مشارکت در برگزاری کارگاه آموزشی سه روزه احیاء نوزادان
24/6/89 مشارکت در برگزاری کارگاه آموزشی سه روزه احیاء نوزادان
25/6/89 مشارکت در برگزاری کارگاه آموزشی سه روزه احیاء نوزادان
27/6/89 مشارکت در برگزاری کارگاه بازآموزی یک روزهچگونگی صدور گواهی فوت
7/7/88 مشارکت در برگزاری برنامه های همایش رابطین آموزش سلامت ادارات بمناسبت روز جهانی قلب
8/7/88 مشارکت در برگزاری مراسم روزجهانی آتش نشانی و ایمنی
8/7/88 جلسه هماهنگی با رابطین آموزش سلامت مراکز بهداشتی- درمانی
17/7/88  مشارکت در برگزاری کلاس آموزشی بمناسبت (( روز جهانی تخم مرغ ))
18/7/88 مشارکت در برگزاری کارگاه بازآموزی دو روزه بیماریهای منتقله از طریق آب و غذا
19/7/88 مشارکت در برگزاری کارگاه بازآموزی دو روزه بیماریهای منتقله از طریق آب و غذا
22/7/88 مشارکت در برگزاری کلاس آموزشی پرسنل بیماریها بمناسبت روز جهانی سل و هفته بهداشت روان
5/8/88 برگزاری کلاس آموزشی سلامت روان برای بسیجیان مسئول بهداری حوزه ها و پایگاههای مقاومت
19/8/88 مشارکت در برگزاری کلاس آموزشی بیماریهای واگیردار قابل مراقبت در سیستم بهداشتی
20/8/88 مشارکت در برگزاری کلاس آموزشی با موضوع (( مزایای زایمان طبیعی نسبت به سزارین ))
30/8/88 مشارکت در برگزاری کارگاه بهداشت مدارس
16/9/89 مشارکت در برگزاری همایش روز جهانی ایدز و روز جهانی داوطلب
10-16/9 برگزاری کلاس های آموزشی ایــدز و سوء مصرف مواد با همکاری بسیج