(( به تحقیق از سوی خدا برای شما نور و کتاب آشکاری آمده است که پروردگار بوسیله ی آن کسی را که خشنودی پروردگار را پیروی می کند، به راههای سلامت هدایت می نماید ))  قسمتی از آیات 15 و 16 سوره مبارکه مائده
از آنجا که تامین سلامت و حفظ و ارتقای ان یک مقدمه ی لازم برای حفظ حیات ، شکوفایی عمر و بهره گیری شایسته از زندگانی است، لذا در آیین حیات بخش اسلام این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است و بسیاری از احکام اسلامی به شکل های مختلف به آن توجه شده است. اصولا با نگاهی به احکام اسلامی درمی یابیم که بهداشت حقیقتا جزیی از معارف اسلامی است و اگر ما در زمینه ی بهداشت از دیگران عقب تریم این، نشانی از کم توجهی ها و کاستی های ما در اجرای دستورات حیات بخش اسلامی است.
موضوع ارتقای سلامت امروزه به عنوان یک مفهوم کلیدی در راستای توسعه ی جوامع به حساب می آید. چرا که انسان سالم محور توسعه ی پایدار محسوب شده و سلامتی نیز ابعاد گسترده ای همچون سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی را در برمی گیرد. آموزش سلامت آن بخش از مراقبت های بهداشتی است که بر تاثیر عوامل رفتاری بر سلامت تاکیر نموده و با مردمی آغاز می شود که سالم بوده و علاقمند به توسعه ی معیارهای سلامت فردی و اجتماعی هستند و به آنها در گسترش شیوه های زندگی مؤثر در حفظ و ارتقای سلامت کمک می کند. آموزش سلامت ترکیبی از تجارب یادگیری تسهیل کننده و اتخاذ داوطلبانه ی رفتار سالم است که منجر به تامین و ارتقای سلامت شده و ترکیبی از حمایت های آموزشی، ساختاری، اقتصادی و محیطی برای تعالی رفتار سالم است. بدیهی است نیل به این هدف نیازمند همکاری و مشارکت گسترده ی کلیه ی سازمان ها و نهادهای اجتماعی می باشد.
پس از ذکر این مقدم هی کوتاه به بیان شرح وظایف آموزش دهندگان سلامت در سطح مراکز بهداشت می پردازیم:
شرح وظایف آموزش دهندگان سلامت :
<    ارزیابی نیازهای آموزشی برای آموزش سلامت
<    برنامه ریزی موثر برنامه های آموزش سلامت
<    مدیریت برنامه های آموزش سلامت
<    مشارکت در اجرای برنامه های آموزش سلامت
<     هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در اجرای برنامه های آموزش سلامت
<    توانمند سازی کارکنان  وگروههای هدف برنامه های  آموزش سلامت
<    ارزشیابی برنامه ها و مداخلات آموزش سلامت در حوزه تحت پوشش خود
<    برگزاری دوره های آموزشی و مهارت آموزی در موضوعات تخصصی آموزش سلامت
<    بررسی نیاز سنجی آموزشی گروه های هدف برنامه ها ی سلامت
<    تشکیل کمیته ارزیابی و ارزشیابی رسانه ها تولیدی شهرستان
<    ایجاد و به روز رسانی بانک اطلاعاتی وآرشیو رسا نه ها
<    تهیه و ارائه گزارش عملکرد به سطح مافوق
<    اخذ مجوز کارگاههای آموزشی و تائید گواهی صادر شده
<    تشکیل کمیته  علمی آموزش سلامت
<    پایش،نظارت،کنترل و ارزشیابی فعالیتهاو مداخلات آموزش سلامت درسطح مراکز،پایگاهها و خانه های بهداشت تابعه
<    انجام سایر امور محوله