واحد آموزش سلامت مرکز بهداشت شهرستان اسلام آبادغرب دارای یک پست سازمانی می باشد که در حال حاضر
 
خانم صغرا محمدی  -مسئول واحد آموزش سلامت
در این پست مشغول خدمت رسانی و انجام وظیفه می باشد،
 
 
همچنین در این راستا، آقای فرشاد گلمحمدی نیز به عنوان  مسئول روابط عمومی شبکه وتکنسین سمعی- بصری مرکز بهداشت، مشغول به کار می باشد.