مسئول واحد مدیریت خطر و بلایا: خانمطیبه پرندین کارشناس پرستاری

 

ع 2

شرح وظایف واحد مدیریت خطر و بلایا:

 

قبل از وقوع بلایا:

·         ارزیابی آسیب پذیری و آمادگی تسهیلات و منابع نظام شبکه

·         اجرای اقدامات کاهش آسیب پذیری و ارتقای آمادگی تسهیلات و منابع نظام شبکه

·         جلب مشارکت عمومی برای اجرای برنامه های سلامت محور کاهش خطر بلایا

·         آگاه سازی عمومی درباره راهکارهای ارزیابی و کاهش خطر بلایا

·         تدوین برنامه پاسخ هماهنگ و موثر با مشارکت سایر بخشها

·         ذخیره سازی لوازم و ملزومات ارایه خدمت در فاز پاسخ

·         اجرای برنامه های آموزش تخصصی برای مدیران و کارکنان نظام شبکه

·         اجرای تمرین های آمادگی بلایا در تسهیلات نظام شبکه و جامعه

در زمان وقوع بلایا:

·         ارزیابی سریع آسیب ها و نیازهای تسهیلات نظام شبکه و جامعه

·         ارزیابی مستمر نیازهای سلامتی جمعیت آسیب دیده

·         ارایه مراقبت های سلامتی هماهنگ، به موقع و موثر

·         پایش و ارزشیابی اثربخشی ارایه مراقبت های سلامتی

پس از وقوع بلایا:

·         تدوین برنامه بازیابی تسهیلات نظام شبکه با رویکرد توسعه پایدار

·         بازسازی تسهیلات و بازیابی برنامه های آسیب دیده نظام شبکه

·         مشارکت در تدوین و اجرای بازیابی روانی-اجتماعی جامعه

·         پایش و ارزشیابی اقدامات فاز بازیابی بلایا

برنامه های جاری:

·         ارزیابی ایمنی و خطر مراکز و تهسلات بهداشتی (SARA ) برای ابعاد آمادگی عملکردی و ایمنی سازه¬ای و غیرسازه ای

·         تدوین برنامه پاسخ به بلایا و فوریت ها (EOP )

·         ارزیابی آمادگی و آموزش خانوارها در برابر بلایا (DART )

·         شناسنامه آسیب ها و خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی و انسان ساخت – نظام مراقبت بلایا (DSS )

·         ایمن سازی تسهیلات بهداشتی با اجرای برنامه کاهش آسیب پذیری های سازه ای و غیر سازه در واحدهای بهداشتی ( SNS)

·         ادغام برنامه مدیریت و کاهش خطر بلایا در نظام شبکه بهداشتی درمانی

·         پوشش بیمه تسهیلات و منابع بهداشتی در برابر مخاطرات طبیعی و انسان¬ساخت

·         تقویت سامانه پشتیبانی تیم های عملیاتی