بهداشتمراکزتهیه و توزیع موادغذایی واماکن  عمومی
- نظارت و کنترل وضعیت بهداشتی مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، اماکن عمومیمشمول وغیرمشمول و اماکن بین راهی
-
نظارت براجرای مقرارت ماده 13 قانونوفعالیتهای شورای حل اختلاف ویژه رسیدگی به ماده13قانون وتعزیرات حکو.متی
-
نظارت و کنترل وضعیت بهداشتی واحدهای خبازی استان وکنترل مستمرروندحذف مصرف جوششیرین ازنان
-
نظارت بر روندمعرفی پیشه وران به آزمایشگاه و صدور کارت معاینهپزشکی جهت آنها طبق دستورالعملهای صادره
-
نظارت و کنترل سنجش ید در نمکهایخوراکی تصفیه یددار وجلوگیری ازعرضه نمکهای غیرتصفیه
-
راهبری برنامه‌های استانیو شهرستانی درزمینه بهداشت موادغذایی واماکن عمومی وبرگزاری جلسات وبرنامه هایآموزشی
-
شرکت در طرحهای ملی ، کشوری و استانی و برنامه های بین بخشی وجلبمشارکت مردمی
-
نظارت بر فعالیتهای آموزشگاه های صنوف
-
رسیدگی به شکایاتمردمی در زمینه تخلفات بهداشتی مراکز واماکن عمومی و بین راهی و بهداشت موادغذایی
-
نظارت بر نمونه برداری مواد غذایی مشکوک و نتایج آزمایشگاه ونحوه معدومنمودن مواد غذایی فاسد توسط بازرسین بهداشت محیط
-
طرح موضوع مشکلات ومعضلاتبهداشت موادغذایی در کارگروه بهداشت ، درمان وتامین اجتماعی شهرستان
-
اجرای طرح توسعه و تشدید نظارت بر بهداشت مواد غذایی در غالب طرحتشدیددرساعات غیراداری و فوریت های سلامت محیط
-
اجرای طرح امنیت غذا و راهبریبرنامه HACCP در سطح مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی شهرستان
-
اجرای طرحبسج سلامت نوروزی ،ایام محرم، ماه مبارک رمضان ، راهیان نور و سالگرد ارتحال امام و ...
-
جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکنعمومی مشمول و غیر مشمول و اماکن بین راهی
-
تجزیه و تحلیل آمار و شاخصهایبهداشت موادغذایی واماکن عمومی مشمول وغیرمشمول و اماکن بین راهی
-
نظارتو ارزشیابی مستمر بر فعالیتهای مراکز بهداشتی درمانی شهرستان و ارائه پسخوراند
-
تهیه وتدوین طرح‌های تحقیقاتی بهداشت موادغذایی واماکن در قالب کمیته‌های علمی
 
·          آمار مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی در سال 1389 :
تعداد مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهری :                                        1151 مورد
تعداد مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی روستائی :                                     361 مورد
تعداد اماکن عمومی شهری :                                                                  343 مورد
تعداد اماکن عمومی روستائی:                                                                 39 مورد