بهسازیمحیط
- نظارت بر اجرای برنامه بهسازی سرویس های بهداشتی در مناطق روستایی
-
نظارتبر اجرای جمع آوری ودفع بهداشتی زباله مناطق روستایی
-
نظارت بر اجرای جمع آوریو دفع فضولات حیوانی در مناطق روستایی
ازمجموع 12693 خانوار روستائی شهرستان : 10240 خانوار یعنی 6/80 درصد دارای توالت بهداشتی هستند
                                                             10117 خانوار یعنی 7/79 درصد زاله را بصورت بهداشتی دفع میکنند
ازمجموع 7261 خانوار دامدار شهرستان          5992   خانوار یعنی 5/82 درصد فضولات حیوانی را بصورت بهداشتی دفع میکنند
ازمجموع دهیاریهای 157 روستا ی شهرستان 44 دهیاری دارای تجهیزات ( تراکتور- بیل مکانیکی – تریلی – کمپرسی ) جهت جمع آوری و دفع زباله و فضولات حیوانی هستند.