بهداشتوایمنی موادغذایی درنانوایی ها(بهداشت نان)  
نظر به اینکه نان یکی از اصلی ترینغذاهای روزمره مردم میباشد و تولید آن به عوامل مختلفی از جمله نیروی انسانی سالم،ابزار و لوازم منا سب ومکان بهداشتی نیاز دارد.ضوابط بهداشتی واحدهای خبازی شاملمواردذیل می باشد:
الف- نیروی انسانی:
1 - کلیهمتصدیان وکارگران موظفند گواهی نامه معتبر دوره ویژه بهداشت عمومی را به ترتیبی کهمرکزبهداشتی درمانی محل تعیین واعلام می نماید آن را دریافت نمایند.
2 - کلیه کارگرانبایستی دارای کارت معاینه پزشکی از مرکزبهداشتی درمانی باشند.
3 - کلیه کارکنان بایستیدرزمان کار ازکلاه وروپوش سفیدیک فرم استفاده کنند.
4 - افرادی که به نحوی باتهیهوپخت نان سروکاردارند در حین کار شخصا حق دریافت بهای کالای فروخته شده را ندارند.
5 -  استعمال دخانیات توسط متصدیان و کارگران در واحدهای خبازی در حین کار ممنوعمی باشد.
ب- ساختمان نانوایی:
1 - ساختمان واحدنانوایی بایستی طوری باشد که به سهولت قابل نظافت بوده و به عبارتی سطوح داخلی آنصاف ،ساده و محل تقاطع دیوارها و سطوح دارای زاویه تند نباشد و از نفوذ موش و حشراتموزی جلوگیری شود.
2 - درب ورودی تماما از جنس شیشه سکوریت و ترجیحا در هر شهر ازنوع مشابه و یکسان طراحی و نصب شود.
3 - دربها و پنجره های داخل واحد باید طوریطراحی شوند که سبب تجمع مواد خارجی نشده و قابل شستشو باشند. همچنین پنجره های مشرفبه فضای باز مجهز به توری از جنس آلومینیوم باشند تا از ورود حشرات جلوگیری به عملآورند.
4 - مکان مناسب جهت تهیه خمیر ،استراحت اولیه خمیر،دستگاه برش خمیر و اتاقبخار(برای نانهای حجیم و نیمه حجیم )در نظر گرفته شود.
5 - محل نگهداری آرد بایددور از آلودگی ،گرد و غبار،بو و سایر مواد آلوده کننده بوده و نیز از معرض حرارتدور و به راحتی قابل شستشو و نظافت باشد.
6 - در سرویس بهداشتی دو بخش دستشویی ودوش الزامی می باشد . ضمنا دشتشویی باید مجهز به صابون (ترجیحا صابون مایع) و خشککن مناسب و بهداشتی بوده و وجود زباله دان در کنار دستشویی الزامی است.
7 - ساختمکان استراحت برای کارگران نانوایی با تجهیزات مورد نیاز مانند کمد لباس ،رختکن،نماز خانه و ....
8 - کف واحد تماما از سنگ سفید و دیوارها نیز تا سقف سنگ سفیدیا کاشی سفید با ابعاد 20×30 و سقف نانوایی بایستی از سیمان سفید باشد
9 - درتمام نقاط قابل شستشو بایستی کف شور با شیب مناسب تعبیه شود کف شورها باید دارایمحافظ باشد تا از نفوذ حشرات و جانوران موذی به داخل نانوایی جلوگیری شود.
10 - واحد تولیدی بایستی مجهز به خروجی فاضلاب بوده به طوری که دفع بهداشتیفاضلاب مورد تایید مقامات بهداشتی باشد.ضمنا هدایت و تخلیه هر گونه فاضلاب به معابر،جوی و انهار عمومی ممنوع می باشد.
11 - ایجاد انبار برای نگهداری کیسه های آردبا پالت گذاری مناسب الزامی است
12 - احداث مکان مناسب برای نگهداری سایر مواداولیه مانند روغن ،خمیر مایه ،نمک و ... بنحوی که به راحتی قابل نظافت باشد
13 - مکان نگهداری کیسه های آرد حتی المقدور دارای دو درب باشند یکی برای ورود آرد بهواحد نانوایی و دیگری برای انتقال آرد از انبار به قسمت تهیه خمیر
14 - در واحدخبازی بایستی تجهیزات لازم برای تهویه مناسب گردد.
15 - محل تولید نان و سایرقسمتها باید از روشنایی کافی برخورد دار باشد.
16 - نصب شیر آب در بالای دستگاهخمیر گیر ضروری است.

ج- ابزار و لوازم و تجهیزات مورداستفاده :

1 - در صورت امکان نصب بونکر استیل جهت نگهداری آرد بهصورت فله مناسب با سهمیه مربوطه و توان تولید و فضای موجود مد نظر گیرد .
2 - - تهیه و نصب میز مخصوص خنک کردن نان که صفحه آن توری از جنس استیل باشد .
3 -  درصورت عدم امکان نصب بونکر ، پالت از جنس پلاستیک فشرده و یا آلیاژ فلز ضد زنگ برایچیدن کیسه های آرد تهیه گردد
4 - واحد تولید نان باید حتی الامکان از سوخت گازاستفاده کند . ضمناً دستگاههای سوخت به طور دقیق تنظیم بوده بطوری که عمل احتراقکامل صورت گرفته و از ایجاد دود و آلوده کردن محیط جلوگیری شود . همچنین واحدنانوایی باید مجهز به دودکش بوده و ارتفاع دودکش از سقف ساختمانهای مجاور بلند ترباشد .
5 -  برای نگهداری خمیر باید از تغارهای استیل یکپارچه بدون درز با پایههای چرخدار که به سهولت قابل جابجایی باشد ، استفاده شود .
تبصره : تعداد تغارها باید متناسب با سهمیه و ظرفیت و زمان لازم برایخواب خمیر باشد .
6 -  تهیه و تدارک یک دستگاه یخچال، آب سرد کن وآبگرمکن مدنظر قرارگیرد .
7 - رویه میزکار بایستی از جنس استیل باشد .
8 - تهیه و تدارک ابزار کار و لوازم نظافت مد نظر قرار گیرد .
9 - - جهت ورود بهانبار و دستشویی باید از دمپایی جداگانه استفاده شود .
10 -  قراردادن ظروفزباله درب دار قابل حمل و نقل و شستشو به تعداد کافی در واحد خبازی الزامی است .
11 -  در صورت ضرورت تغییر دستگاه پخت نان ، دستگاه جدید استاندارد با حرارت غیرمستقیم نصب گردد .
علاوه بر موارد فوق ، رعایت ضوابط و دستورالعمل های صادره ازسوی وزارت محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی الزامی است .
 
·          تعداد خبازیهای شهرستان درسال 1389 :
-          نانوایی سنتی           70      مورد
-          نانوایی ماشینی        81
-          نانوایی بربری             17
-          نانوایی سنگک           6