جلسات برگزار شده کارگروه بهداشت ،درمان و تامین اجتماعی این شهرستان از سال 1382 تاکنون (دیماه)1389
 
دستور کار جلسات کار گروه بهداشت استان
         مشکلات آب شهری و روستائی
         ساماندهی اماکن بین راهی
         دستفروشان عرضه کننده مواد غذائی پرخطر
         کشتار غیر مجاز دام درسطح شهر
 و    مشکلات کمیته اتلاف سگهای ولگرد
          مشکلات ساماندهی مرغ زنده در سطح شهر
      مشکلات  مدیریت مواد زائد جامد (شهری)
         مشکلات جایگاه دفع زباله شهری (فیروزآباد)
         مشکلات بهداشت محیطی کشتارگاهها
          مشکلات نگهداری دام و تردد آن در سطح شهر
       مشکلات شهرک مشاغل فنی و میدان تره بار
         دفع غیر بهداشتی زباله و فضولات حیوانی در روستاها
         استعمال قلیان ودخانیات
         مشکلات بهداشتی شیر خام مراکزجمع آوری وتولیدی کارخانجات شهرستان
 
 مصوبات کارگروه بهداشت شهرستان اسلام آبادغرب(ازجلسه اول تاششم)
 
 
1)      تصویب استقراروسیله مناسب جهت جمع آوری روزانه زباله میدان بارتوسط شهرداری
2)      تصویب اجرای طرح مداخله آموزشی ترویج تغذیه سالم وعدم استعمال دخانیات برای دانش آموزان مقاطع راهنمایی ودبیرستان توسط مرکز بهداشت باهمکاری اداره آموزش وپرورش
3)       تصویب ساماندهی وجمع آوری مرغ زنده توسط اداره دامپزشکی درفرمانداری انجام شود
4)      تصویب ممانعت نیروی انتظامی ازفعالیت خودروهای عرضه کننده ماهی درسطح شهر
5)      تصویب بهسازی معابرمیدان میوه وتره بارتوسط شهرداری وصنف بارفروشان
6)      تصویب شهرداری اتلاف حیوانت ولگردبه بخش خصوصی واگذارنماید
7)      تصویب توجه مسئولین ادارات به بهداشت محیط اداره تحت تصدی خود
8)      تصویب همکاری وفرهنگ سازی تمام ادارات درزمینه پیشبرد اهداف بهداشتی
9)      تصویب نظارت وفعالیت بیشتراداره های آب وفاضلاب شهری وروستایی برسالمسازی آب,رفع شکستگی ها,شستشوی مخازن وعملکرد آبداران
10)   تصویب استخدام نیروی بهداشت حرفه ای درشهرداری وانجام معاینات کارگران
11)   تصویب تشکیل تیم مشترک بخشداری,آب وفاضلاب ومرکزبهداشت درحوزه مشکلات آب مناطق روستایی
12)   تصویب اولویت بندی معرفی ماهانه 2روستا ازهربخش توسط بخشداریهای مرکزی وحمیل جهت پاکسازی اززباله وفضولات حیوانی
13)   ارسال لیست دهیاری هایی که دارای تجهیزات هستندامافعالیتی درزمینه بهداشت محیطی ندارندتوسط مرکز بهداشت به بخشداری های حمیل ومرکزی
14)   تصویب تشکیل کمیته مشترک بهورزان وآبداران روستایی درخصوص مشکلات آب مصرفی روستای مربوطه
15)   تصویب مسدود نمودن دریچه منهول های فاضلاب ,مخابرات وگازدرمعابرعمومی توسط ادارات مربوطه
16)   تشکیل جلسه بادهیاران و قدردانی واهداءجوائزی به دهیاران فعال درزمینه مسائل بهداشت محیطی توسط مرکز بهداشت
17)   تصویب تخصیص اعتبار صدمیلیون ریالی توسط شهرداری جهت رفع مشکلات بهداشتی کشتارگاه دام زیر نظراداره دامپزشکی شهرستان 
18)   تصویب شناسایی کلیه خانوارهای دامداروچوبدارتوسط شهرداری,تذکر,آموزش وصدوراخطاربرای عدم نگه داری وتردددام درسطح شهر
19)   تصویب برنامه ریزی برای لایروبی رودخانه های داخل شهرتوسط اداره امورآب شهرستان
20)   تصویب تلاش جهت رفع مشکل بوی فاضلاب کارخانه قندودودکارخانه آسفالت ازطریق نصب فیلتربرروی دودکش ها وتجهیزتصفیه خانه فاضلاب کارخانه قندباپیگیری اداره محیط زیست
21)   مصوب شدشهرداری درراستای جمع آوری بهتروموثرترزباله های سطح شهربرنامه ریزی واقدام لازم راانجام دهد
22)   مصوب شددستگاه های فرهنگی شهرستان(سازمان تبلیغات اسلامی ,ارشاد اسلامی واوقاف) در راستای رسیدن به اهداف بهداشتی وسلامت بااستفاده ازوجود روحانیون ووعاظ معزز,دستگاهای متولی سلامت رایاری نمایند.
23)   مصوب شدمشکلات مربوط به سرویس های بهداشتی ونمازخانه های پمپ بنزین ها-اماکن بین راهی وپارک های شهرتوسط ادارات (شهرداری,بخشداری وشرکت نفت)پیگیری ورفع نقص شوند.
24)   مصوب شدمشکلات سیستم جمع آوری فاضلاب, زباله واحداث امکانات بهداشتی ررفاهی شهرک مشاغل فنی توسط شهرداری-شرکت آبفا-راه وترابری - اتحادیه صنف تعمیرکاران بامدیرعامل تعاونی شهرک مذکوررفع گردد.