بهداشت هوا
 
آلودگی هوا یک مشکل بهداشتی فراگیر است . اگرچه خطرابتلا به بیماریها در یک فرد در اثر مواجهه با آلاینده های هوا در مقایسه باسایرعوامل خطر ساز چندان زیاد نیست ولی گستردگی موضوع و فراوانی افرادیکه در تمامطو ل عمر خود با آن مواجه هستند سبب شده است که این مسئله به یک معضل بزرگ تبدیلگردد .
آلودگی هوا نه تنها در محیط کار بلکه داخل خانه نیزدیده می شود .سربموجود در رنگ دیوارها ،گازهای متصاعد شده از اجاق گازو.... ودرمحیطهای بازاز بین 5الاینده اصلی ، گاز منوکسید کربن و ذرات معلق بیشترین در صدآلوده کننده های محیطزیست شهراصفهان را در سال 85 دارا می باشد که طی سنجشهای انجام شده در اصفهان 70 درصد آن به علت ترافیک بوده است .
هدف کلی :
ارتقاء سطح سلامت جامعه از طریق تعیین PSI و اعلام وضعیت آلودگی هوا وبررسی تاثیر آن برسلامت
تعریف آلودگی هوا:
آلودگی هوا یعنی وجود یک یاچند آلوده کننده مانند گرد وغبار ، فیوم ها ،گازها و میست ، بو ، دود و بخارات درهوای آزاد با کمیت ها " ویژگیها " و زمان ماندکه برای زندگی انسان ،گیاه یا زندگی حیوانات خطرناک است و برای اموال مضر می باشند .
به عبارت دیگر هرگاه نسبت ترکیب مواد متشکله از هوا تغییر کند)نیتروژن،اکسیژن،دی اکسید کربن ، بخار آب ،گازهای بی اثر(
عناصر و ترکیباتجدیدی علاوه بر5 دسته فوق به ترکیب مواد متشکله هوا اضافه شوند. ( دی اکسیدگوگرد،مونوکسیدکربن،VOCs،PANو(…
مهمترین آلاینده هایهوای تاثیر گذار بر سلامت :
- ذرات معلق (PM10)
-
اکسیدهای نیتروژن (NOx)
-
ازون (O3)
-
اکسید گوگرد (SO2)
-
منوکسید کربن (CO)

آلودگی هوا در دو حوزه سلامت را تهدید می کند :
آلودگی هوا در فضای آزاد شهری
آلودگی هوا در فضای بسته
منابع عمده آلودگی در فضای آزاد شهری:
1 - وسایل نقلیهموتوری
2 - صنایع آلاینده
3 -سوخت های فسیلی
4 - تغییرات جوی و وقایعهواشناسی خاص

منابع عمده آلودگی در فضای بسته:
1 -مواد شیمیائی شامل شوینده ها و مواد پاک کننده
2 -سموم و حشره کش ها
3 -منابع بیولوژیک , نظیر حیوانات خانگی , قارچها و کپک ها
4 - دود ناشی ازمصرف مواد دخانی
5 -نفوذ آلودگی هوای فضای آزاد شهری به درون منازل و فضای بسته
6 - مصرف سوخت های فسیلی نامناسب جهت پخت و پز وتامین گرمایش مناطق مسکونی وشعله های باز
7 - تراکم زیاد جمعیت نسبت به مساحت فضاهای بسته وبروز آلودگی هایمیکروبی و انتشار سریع بیماریها , نظیر سل , آنفلوآنزا و.....
8 - وجود کارگاههای خانگی نظیر قالیبافی ها و ....

بیماری های عمدهناشی ازآلودگی هوا که سلامت مردم را به خطر می اندازد:
1 -  عفونت های حاددستگاه تنفسی
2 -آسم
3 -عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی
4 - عفونت گوشمیانی ( بیشتر در بین کودکان در آلودگی فضای بسته)
5 - بیماری های انسدادیدستگاه تنفسی COPD) )
6 - سرطان های ریه و مجاری تنفسی
7 - بیماری های قلبیعروقی و حملات قلبی

واکنشهای سریع و عمده بدن در مقابلآلودگی هوا که سلامت مردم را به خطر می اندازد :
1 -حملات قلبی
2 -حملات تنفسی ( واکنش های آسمیک ، نفس تنگی ،سوزش مجاری تنفسی)
3 -سوزش والتهاب مخاط چشم و آبریزش از چشم
4 -سردرد ، سرگیجه ، بی حوصلگی ، خواب آلودگیو ضعف عمومی بدن