مراکز پزشکی، بهداشتی و درمانی:

مطب تخصصی: 22 مطب تخصصی در سطح شهرستان دایر می باشد که  63.6 درصد آنها بهداشتی می باشند. در سه ماهه اول سال 88 یک مورد آنها اخطار بهداشتی گرفته است

مطب دندانپزشکی: 26 مطب در سطح شهرستان دایر می باشد که  88.5درصد آنها بهداشتی می باشند. در سه ماهه اول سال جاری یک مورد آنها اخطار بهداشتی گرفته است

دندانساز تجربی: : 11 مطب در سطح شهرستان دایر می باشد که  50درصد آنها بهداشتی می باشند

سایر مراکز پزشکی و درمانی: 2 کلینیک، 5 آزمایشگاه خصوصی و 3 مرکز فیزیوتراپی