مدیریت مواد زائد جامد

زباله های خانگی:

تا ابتدای سال 1388 زباله ها به صورت غیر بهداشتی و روباز در جاده اسلام آباد غرب – گهواره تلنبار می شد.که این موضوع به علت همجواری با جاده،زمین های کشاورزی و روستای فیروز آباد مرتبا مورد اعتراض مردم بود . علاوه بر آن آتش سوزهای  مکرر نیز بر مشکلات می افزود . و افراد زباله گرد و سگ های  ولگرد نیز از مشکلات اساسی این مکان بود.  در نهایت به علت اعتراضات مردمی جایگاه دفع زباله به  حوالی گردنه حسن آباد منتقل گردید. که در ابتدای امر قرار بود که اقدامات و تدابیر خاصی جهت حفر ترانشه  و...اتخاذ گردد . ولی متاسفانه این اقدامات میسر نگردید و در حال حاضر زباله ها به طورمختصربا خاک پوشانده می شوند. که نسبت به حالت قبلی بهتر می باشد و مشکل زباله گردها و سگ های ولگرد تا حدودی حل شده  ولی امید است . که موضوع به صورت اصولی حل و فصل گردد.