آییننامه بهداشت محیط 
 
آئین نامه اجرایی قانون اصلاحماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
ماده 1- کلیه متصدیان وکارگران و اشخاصی که در مراکز تهیه، تولید و توزیع و نگهداری و فروش و وسایل نقلیهحامل مواد خوردنی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی اماکن عمومی اشتغال دارند. موظفنددوره ویژه بهداشت عمومی را به ترتیبی که معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی تعیین و اعلام
می نماید گذرانده و گواهینامه معتبر آنرا دریافت دارند.
تبصره 1- مدیریت و یا تصدی و اشتغال بکار در هر یک از کارگاهها و کارخانجات ومراکز و اماکن و وسایل نقلیه موضوع این آئین نامه بدون داشتن گواهینامه معتبر موضوعماده 1 ممنوع است.
تبصره2- استخدام یا بکارگیری اشخاص فاقد گواهینامه معتبرمندرج در ماده 1 این آئین نامه در هر یک از کارگاهها و کارخانجات و اماکن و مراکز ووسایل نقلیه مذکور ممنوع است.
تبصره 3- اشخاص مانند صندوقدار، باغبان، نگهبان،راننده و نظایر آنها که در اماکن موضوع این آئین نامه شاغل بوده لیکن با مواد غذاییو آرایشی وبهداشتی ارتباط مستقیم ندارند از شمول ماده 1 فوق و تبصره های 1 و 2 آنمستثنی می باشند.
ماده 2- کلیه متصدیان ، مدیران، کارگران و اشخاصی که مشمولماده 1 آئین نامه می باشند موظفند کارت معاینه پزشکی معتبر در محل کار خود داشته وهنگام مراجعه بازرسین بهداشت ارائه نمایند.
تبصره 1- کارفرمایان موظفند هنگاماستخدام اشخاص گواهینامه معتبر ماده 1 و کارت معاینه پزشکی آنان را ملاحظه و ضمناطمینان از اعتبار آن در محل کسب نگهداری نمایند.
تبصره2- کارت معاینه پزشکیمنحصرا از طرف مراکز بهداشت شهرستان یا مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستائی وابستهبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر خواهدشد. مدت اعتبار کارت فوق برایپزندگان، اغذیه، ساندویچ، بستنی و آبمیوه فروشان و قنادان و مشاغل مشابه و نیزکارگران کارگاهها و کارخانجات تولید مواد غذایی و بهداشتی فاسد شدنی 6 ماه و برایسایر مشاغل موضوع این آئین نامه حداکثر یکسال می باشد.
ماده 3- متصدیان وکارگران اماکن و مراکز و کارگاهها و کارخانجات و وسایط نقلیه، موضوع این آئین نامهموظفند رعایت کامل بهداشت فردی و نظافت عمومی محل کار خود را نموده و به دستوراتیکهاز طرف بازرسین بهداشت داده می شود عمل نمایند.
ماده 4- کلیه اشخاصی که دراماکن و مراکز و وسایط نقلیه موضوع این آئین نامه کار می کنند باید ملبس به لباسکار و روپوش تمیز و برنگ روشن باشند.
تبصره 1- کلیه تهیه کنندگان مواد غذایینظیر آشپزان، نانوایان و مشاغل مشابه و نیز کارگران کارگاهها و کارخانجات تولیدمواد غذایی و بهداشتی که با این مواد ارتباط مستقیم دارند ملزم به پوشیدن روپوشسفید و کلاه و اشخاص مانند شاغلین و فروشندگان اغذیه و ساندویچ، آبمیوه، بستنی،شیرینجات، کله و پاچه، جگرکی و مشابه آنها علاوه بر روپوش و کلاه ملزم به استفادهاز دستکش در حین کار میباشند.
تبصره 2- در رستورانها و چایخانه های سنتیافرادیکه در امر پذیرایی شرکت داشته و با غذا سروکار دارند ملزم به پوشیدن روپوش وکلاه سفید بوده و سایر افراد می توانند از لباسهای محلی استفاده کنند.
ماده 5- متصدیان اماکن و مراکز و کارگاهها و کارخانجات موضوع این آئین نامه موظفند برای هریک از شاغلین خود جایگاه محفوظ و مناسبی بمنظور حفظ لباس و سایر وسایل در محل تهیهنمایند.
ماده 6- متصدیان مراکز و اماکن و کارگاهها و کارخانجات و وسایط نقلیهموضوع این آئین نامه موظفند از ورود و دخالت افراد متفرقه به امور تولید و تهیه وطبخ و حمل و نقل و توزیع و فروش مواد غذایی جلوگیری نمایند.
ماده 13- استعمالدخانیات توسط متصدیان و کارگران مشمول این آئین نامه در حین کار ممنوع است.
ماده 15- مصرف هر گونه محصولات دخانیاتی در محوطه های عمومی کارگاهها،کارخانجات و اماکن ومراکز و محلهای موضوع این آئین نامه ممنوع است.
تبصره 1- متصدیان، مسئولین و یا کارفرمایان محلهای موضوع این آئین نامه مسئول اجرای مفادماده 15 بوده و موظفند ضمن نصب تابلوهای هشدار دهنده در نقاط مناسب و در معرض دیداز مصرف دخانیات جلوگیری کنند.
تبصره 2- متصدیان، مسئولین و یا کارفرمایانموضوع تبصره 1 می توانند محل مشخصی را که کاملا از محلهای معمولی و عمومی جدا باشدجهت افرادیکه می خواهند دخانیات مصرف کنند در نظر بگیرند.
ماده 21- آب مصرفیباید مورد تایید مقامات بهداشتی باشد.
ماده 47- نگهداری هر گونه وسایل اضافی ومستهلک و مستعمل ومواد غذایی غیر قابل مصرف و ضایعات در محل کار ممنوع است.
ماده 68- جنس مشخصات ظروف، وسایل و دستگاههایی که برای محل مختلف تولید و بستهبندی مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در کارگاهها و کارخانجات تولید اینمواد بکار می روند باید مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.
ماده 76- جعبه های مقوائی و پاکتهای کاغذی که برای بسته بندی مواد غذاییاستفاده می شوند باید از جنس سالم و استاندارد وکاملا تمیز بوده و از نوع بازیافتینباشد.
ماده 78- برای حمل و نقل و جابجائی مواد غذایی فاسد شدنی مانند انواعگوشت دام و طیور و آبزیان، مواد پروتئینی، فرآورده های خام و پخته غذائی دام طیور وآبزیان، کله و پاچه و آلایش خوراکی دام، شیر و محصولات لبنی و امثال آنها بایدمنحصرا از وسایط نقلیه مخصوص و مجهز به سردخانه سالم و مناسب استفاده شود.
ماده 79- برای حمل و نقل و جابجائی هر نوع ماده غذایی که بدون شستشو و پخت و پز به مصرفمی رسد. همچنین انواع نان، شیرینیجات و خشکبار و امثال آنها باید از وسایط مخصوص ومجهز به اطاقک محفوظ و مناسب، تمیز و بهداشتی استفاده شود.
ماده 80- برای حمل ونقل مواد اولیه مصرفی و محصولات نهایی کارگاهها و کارخانجات تولید مواد غذایی،حبوبات، غلات، میوه جات و سبزیجات باید صرفا از وسایط نقلیه مخصوص حمل و نقل اینمواد که مورد تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشد استفاده شود.
ماده 81- کلیه افرادی که در وسایط نقلیه موضوع مواد 78 لغایت 80 فوق الذکر با جابجائیمواد غذایی سروکار دارند، مشمول ماده 2 آئین نامه درخصوص اخذ کارت معاینه پزشکی وتبصره های ذیل آن می باشند.
ماده 82- صاحبان وسایط نقلیه موضوع این آئین نامهموظفند قبل از بهره برداری از آنها مجوز حمل و نقل مواد غذایی توسط وسیله نقلیهمربوطه را از وزارت بهداشت اخذ نمایند.
تبصره : حمل و نقل هر نوع کالای غیرمواد غذایی توسط وسایط نقلیه مجاز حمل این مواد ممنوع و علاوه بر اخذ جریمه موجبتوقف وسیله نقلیه متخلف به مدت حداقل یکماه خواهد شد.
ماده 83- حمل و نقل موادغذایی و بهداشتی موضوع مواد 78 لغایت 80 این آئین نامه توسط وسایط نقلیه غیر مجازممنوع و علاوه بر اخذ جریمه، موجب توقف وسیله نقلیه به مدت حداقل یکماه خواهد شد.
ماده 89- شکستن لاک و مهر و یا مهر و موم و همچنین برداشتن موانع ورود به محلتعطیل شده و یا داخل شدن به وسیله نقلیه متوقف شده بدون کسب مجوز کتبی از مسئولبهداشت محل موجب تعقیب قانونی صاحب یا مدیر موسسه تعطیل شده و یا صاحب و رانندهخودرو متوقف شده خواهد بود.قانون مواد خوراکی آشامیدنی ،آرایشی وبهداشتی
قانون تعزیرات حکومتی
قانون مجازات اسلامی
قانون آلودگی هوا