مراکزمشاوره ترک دخانیات  
 
مرکز مشاوره ترک دخانیات
دخانیات تهدید کننده جدی(( سلامت))
سالانه حدود 5 میلیون نفر را به کاممرگ می فرستد .
بیش از یک میلیارد نفر در جهان مصرف کننده دخانیات می باشند .
حدود 10 میلیون نفر در ایران مصرف کننده دخانیات هستند .
مصرف سیگار درایران سالیانه حدود 1000 میلیارد تومان هزینه دارد
هزینه های بهداشتی مصرفدخانیات را 2 تا 3 برابر مصرف آن برآورد می نمایند.
عاملاصلی گرایش به مصرف دخانیات
"عدم آگاهی و نداشتن اطلاعات " عامل اصلیگرایش به استعمال دخانیات میباشد
وزارت بهداشت و درمان به عنوان متولی سلامت درجامعه با برگزاری برنامه های آموزشی ؛ در پی توسعه و افزایش آگاهی مردم برایتوانمند کردن آنان در مقابله با خطر استعمال دخانیات می باشد .
آسیبهای اجتماعی مصرف دخانیات
مرگ زودرس میلیونها نفرافراد آموزش دیده ومهارت یافته در سنین حد اکثر بازدهی .
صدها میلیون دلارهزینه های تحمیلی به جامعه .

این آسیبها بسیاری از کشورها را از منابع موردنیاز برای توسعه محروم می سازد.
کنترل دخانیات ((یک فوریت جهانی است))
علاوه بر وزارت بهداشت و درمان، باید کلیه سازمانها و نهادهای توسعه اجتماعیبطور همه جانبه برای کنترل مصرف دخانیات ((بسیج)) شوند .
کنترل دخانیات
بهترین و مؤثرترین شیوه رویاروئی با اینمعظل بهداشتی اطلاع رسانی از طریق شواهد ارزشمند پژوهش میباشد

کنترلدخانیات ((یک فوریت جهانی است))
راه اندازی مراکز مشاوره ترک دخانیات در جهانبه عنوان یکی از اقدامات کنترلی محسوب می شود.
در ایالات متحده امریکا شروعفعالیت مراکز مشاوره ترک سیگار از سال 1960 تا سال 1990 موجب کاهش استعمال دخانیاتاز 52% به 28% در مردان و از 34% به 23% در زنان گردیده است .
در انگلستانفعالیت مراکز مشاوره ترک از سال 1970 تا سال 1990 موجب کاهش استعمال دخانیات از 53% به 31% در مردان و از 41% به 29% در زنان گردیده است .
در این کشورها پس از 30 سال فعالیت 30%کاهش استعمال مشاهده می شود.
لذا به نظر می رسد گسترش مراکزمشاوره ترک دخانیات در نظام (PHC ) می تواند بخشی از اثرات سوء ناشی از مسائلاجتماعی و اقتصادی دخانیات را کاهش دهد.
ایجاد مراکز مشاوره ترک دخانیات درایران
این طرح در سال 1380 بر اساس تصمیمات متخذه در کمیته کشوری مبارزه بااستعمال دخانیات دفتر سلامت محیط و کار و با موافقت معاونت محترم سلامت در 13 استانکشور از جمله استان کرمانشاه بعنوان پایلوت اجرا گردید.

اهداف و برنامه مراکز مشاوره ترک دخانیات
افزایش آگاهیجامعه تحت پوشش مرکز نسبت به مضرات مصرف دخانیات.
افزایش موارد ترک مصرف دربین افراد سیگاری.
پیشگیری از شروع مصرف دخانیات در بین جوانان ، خصوصاٌٌدانش آموزان .
کاهش مصرف دخانیات در خانواده ها.
کاهش مصرف دخانیات دراماکن عمومی.
افزایش حساسیت مردم نسبت به دود تحمیلی سیگار.

 
 روشفعالیت مرکز مشاوره  

الف - برگزاری دوره های ترک:
افراد سیگاری مایل به ترک با مراجعه به این مراکزثبت نام نموده و فرم مربوط به شرح حال خود را تکمیل و توسط پزشک معاینه می شوند.
پس از ثبت نام 5 تا 10 نفر دوره ترک برگزار می گردد.
هر دوره شش جلسهتقریباٌ 1 ساعته می باشد که با تناوب دو روز در هفته برگزار می شوند.
برای ترکسیگار در جلسه سوم و با آگاهی کامل تصمیم گیری می شود .
فعالیتهای آموزشی:
اجرای برنامه های آموزشی در مدارسراهنمائی و دبیرستان.
آموزش پیشه وران و متصدیان مراکز فروش و عرضه موادغذائی و اماکن عمومی.
آموزش مراجعه کنندگان به مرکز بهداشتی درمانی.
آموزش رابطین بهداشتی.
فعالیتهای تبلیغاتی:
اجرای برنامه های رادیوئی .
اطلاع رسانی در اجتماعات عمومی از جمله نمازجمعه.
توزیع پمفلت و تراکت آموزشی .
نصب پلاکارد در نقاط مناسب سطح شهر .
توزیع تراکت آموزشی در مدارس.
توزیع تراکت آموزشی در تاکسی و سایروسایل نقلیه عمومی.
توزیع تراکت در مراکز تهیه و توزیع مواد غذائی و فروشگاهها
 بهداشت محیط مراکز بهداشتی درمانیv
 بهداشت محیط در شرایط اضطراریv