بسم الله الرحمن الرحیم

تخصص و نوع فعالیت

آدر س و شماره تلفن محل کار – پست الکترونیک :

محل خدمت

مدرک تحصیلی

عنوان پست سازمانی

 

نام و نام خانودگی

بهداشت محیط

08325232810

ستاد مرکزبهداشت

لیسانس

کارشناس مسئول بهداشت محیط

عباس بیگلری

آب و فاضلاب

08325232810

ستاد مرکزبهداشت

لیسانس

کارشناس بهداشت محیط

حسن نظری

بهداشت محیط شهری

08325232810

ستاد مرکزبهداشت

لیسانس

کارشناس بهداشت محیط

سعید شاهمرادی

بهسازی محیط روستائی

08325232810

ستاد مرکزبهداشت

لیسانس

کارشناس بهداشت محیط

بهرام محمدی

بهداشت محیط شهری -روستائی

08325232638

مرکز شماره یک شهری

لیسانس

کارشناس بهداشت محیط

مرادی

بهداشت محیط شهری -روستائی

08325224401

مرکز شماره دو شهری

لیسانس

کارشناس بهداشت محیط

فرهاد امیریان

بهداشت محیط شهری -روستائی

08325233365

مرکز شماره سه شهری

لیسانس

کارشناس بهداشت محیط (طرحی)

طرحی

بهداشت محیط شهری

08325240977

پایگاه بهداشتی شماره یک

           

 

زهرا پوررحیمی

بهداشت محیط شهری

08325222974

پایگاه بهداشتی شماره دو

فوق دیپلم

کاردان بهداشت محیط

محمد باقر خادمی

بهداشت محیط شهری

08325224362

پایگاه بهداشتی شماره سه

فوق دیپلم

کاردان بهداشت محیط

 

بهداشت محیط شهری

08325233932

پایگاه بهداشتی شماره چهار

فوق دیپلم

کاردان بهداشت محیط

فرشته منصوری

بهداشت محیط شهری

08325224010

پایگاه بهداشتی شماره پنج

فوق دیپلم

کاردان بهداشت محیط

بهداشت محیط روستائی

08325722206

مرکز هرسم

******

******

طرحی

بهداشت محیط روستائی

08325622431

مرکز حمیل

******

******

طرحی

بهداشت محیط روستائی

08325422532

مرکز سیاه سیاه

لیسانس

کارشناس بهداشت محیط

 

بهداشت محیط روستائی

08325672387

مرکز شیان

******

******

طرحی

بهداشت محیط روستائی

08325352125

مرکز حسن آباد

لیسانس

کارشناس بهداشت محیط

   

بهداشت محیط روستائی

08325295701

مرکز سیمانی

******

******

طرحی