بسم الله الرحمن الرحیم

تخصص و نوع فعالیت

آدر س و شماره تلفن محل کار – پست الکترونیک :

محل خدمت

مدرک تحصیلی

عنوان پست سازمانی

 

نام و نام خانودگی

بهداشت محیط

08325232810

ستاد مرکزبهداشت

لیسانس

کارشناس مسئول بهداشت محیط

عباس بیگلری

آب و فاضلاب

08325232810

ستاد مرکزبهداشت

لیسانس

کارشناس بهداشت محیط

فرهاد امیریان

بهداشت محیط شهری

08325232810

ستاد مرکزبهداشت

لیسانس

کارشناس بهداشت محیط

    مجتبی زینعلی

بهسازی محیط روستائی

08325232810

ستاد مرکزبهداشت

لیسانس

کارشناس بهداشت محیط

 

بهداشت محیط شهری -روستائی

08325232638

مرکزخدمات سلامت شماره1

لیسانس

کارشناس بهداشت محیط

مرادی

بهداشت محیط شهری

08345232638

مرکز خدمات سلامت شماره1

فوق دیپلم

کاردان بهداشت محیط

محمد باقر خادمی

بهداشت محیط شهری

08345244401

مرکز خدمات سلامت شماره 2

فوق دیپلم

کاردان بهداشت محیط

فرشته منصوری

بهداشت محیط شهری

08345233365

مرکز خدمات سلامت شماره 3

******

******

خانم کریمی

بهداشت محیط روستائی

08325622431

مرکز حمیل

******

******

طرحی

بهداشت محیط روستائی

08325672387

مرکز شیان

******

******

طرحی

بهداشت محیط روستائی

08325352125

مرکز حسن آباد

******

کارشناس بهداشت محیط

   

بهداشت محیط روستائی

08325295701

مرکز سیمانی

******

******

طرحی