معرفی واحد بهداشت محیط:

 

شماره تلفن محل کار – پست الکترونیک

محل خدمت

عنوان پست سازمانی

نام و نام خانودگی

08325232810 Abasbiglarifard@yahoo.com

ستاد مرکزبهداشت

کارشناس مسئول واحد  بهداشت محیط

عباس بیگلری

08325232810

ستاد مرکز بهداشت

کارشناس بهداشت محیط

بهرام محمدی

08325232810

ستاد مرکزبهداشت

کارشناس بهداشت محیط

سعید شاهمرادی

08325232810

ستاد مرکزبهداشت

کارشناس بهداشت محیط

حسن نظری

08325232638

مرکز شماره یک شهری

کارشناس بهداشت محیط

کیومرث مرادی

08325224401

پایگاه 1 شهری

کارشناس بهداشت محیط

زهرا پوررحیمی

08325233365

مرکز شماره دو شهری

کارشناس بهداشت محیط

فرهاد امیریان

08325222974

پایگاه بهداشتی شماره دو

کاردان بهداشت محیط

محمد باقر خادمی

08325233932

پایگاه بهداشتی شماره چهار

کارشناس بهداشت محیط

فرشته منصوری

08325224010

پایگاه بهداشتی شماره پنج

 

 

08325722206

مرکز هرسم

**********

طرحی

08325622431

 

مرکز حمیل

**********

08325422532

 

مرکز سیاه سیاه

 

08325672387

 

مرکز شیان

 

08325352125

 

 

 

08325295701

 

مرکز سیمانی