عملکرد نه ماهه سال 1389 واحد بهداشت محیط :
 
_ صدور کارت معاینه پزشکی برای شاغلین مراکز تهیه و توزیع مواد غذائی و اماکن عمومی    3223 مورد
_ شاغلین دارای کارت معاینه پزشکی معتبر (شهری)                                                1886 نفر      9/96 %
_ شاغلین دارای کارت معاینه پزشکی معتبر (روستائی)                                            472 نفر      8/97 %
_ تعداد مراکز ت ت و اماکن عمومی (شهری- روستائی)متخلف معرفی شده بدادگاه                   99 مورد
_ تعداد مراکز ت ت و اماکن عمومی متخلف پلمپ شده                                                                34 مورد
_ تعداد نمونه گیری از مواد غذائی مشکوک به فساد                                                              61 مورد   3/67 % با نتیجه مطلوب
_ مقدار مواد غذائی فاسد جمع آوری و معدوم شده                                                               13637 کیلوگرم
_ تعداد کلرسنجی از آب شرب مناطق شهری                                                                    6611 مورد     5/95 % درمحدوده مطلوب
_ تعداد کلرسنجی از آب شرب مناطق روستائی                                                                41923 مورد    4/83 % درمحدوده مطلوب
_ تعداد نمونه برداری از آب مناطق شهری جهت آزمایشات باکتریولوژی                               196 مورد    9/98 % با نتیجه قابل شرب
_ تعداد نمونه برداری از آب مناطق روستائی جهت آزمایشات باکتریولوژی                          457 مورد    6/97 % با نتیجه قابل شرب
_ دستری خانوارهای روستائی به توالت بهداشتی                           6/80 %
_ خانوارهائیکه زباله را بصورت بهداشتی دفع میکنند                         7/79 %
_ خانوارهائیکه فضولات حیوانی را بصورت بهداشتی دفع میکنند       5/82 %