اهم فعالیت های بهداشت محیط مطابق شاخص های مصوب کشوری از سال 1379 لغایت 1388شهرستان اسلام آبادغرب
ردیف
سال
شاخص
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
 
1
مراکز تهیه وفروش مواد غذائی دارای معیار بهداشتی (شهری)
 7/86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
87
8/87
88
7/89
2/91
92
6/92
9/92
6/94
2
مراکز تهیه وفروش مواد غذائی دارای معیار بهسازی (شهری)
3/13
13
2/12
12
3/10
8
8
4/7
1/7
4/5
3
مراکز تهیه وفروش مواد غذائی دارای معیار بهداشتی (روستائی)
8/45
46
48
7/48
2/61
2/71
6/71
4/74
9/81
82
4
مراکز تهیه وفروش مواد غذائی دارای معیار بهسازی (روستائی)
4/47
47
45
2/44
35
4/27
2/25
24
7/17
17
5
اماکن عمومی دارای معیار بهداشتی (شهری)
5/71
 
72
9/72
79
85
88
90
92
9/89
96
6
اماکن عمومی دارای معیار بهسازی (شهری)
5/28
 
28
1/27
21
15
12
10
8
1/10
4
7
اماکن عمومی دارای معیار بهداشتی (روستائی)
52
54
54
9/58
3/56
4/54
2/56
7/64
6/66
4/82
8
اماکن عمومی دارای معیار بهسازی (روستائی)
45
44
42
40
4/40
44
8/47
3/35
3/33
6/17
9
خانوارهای روستائی استفاده کننده از توالت بهداشتی
60
61
62
7/62
6/67
68
70
73
5/75
79
10
خانوارهائیکه زباله را به روش بهداشتی جمع آوری و دفع میکنند
50
5/50
51
53
9/55
53
56
64
9/68
6/74
11
خانوارهائیکه فضولات حیوانی را به روش بهداشتی جمع آوری و دفع میکنند
3/53
56
5/57
6/58
4/40
60
66
68
 2/76
9/78
12
نمونه آب آشامیدنی که از نظر آزمون باکتریولوژیکی مطلوب شناخته شده شده است (شهری)
97
8/96
8/96
4/96
6/96
98
1/98
5/99
6/99
98
13
نمونه آب آشامیدنی که از نظر آزمون باکتریولوژیکی مطلوب شناخته شده شده است (روستائی)
2/69
4/69
70
6/70
7/85
86
86
8/88
2/86
84
14
خانوارهای روستائی که به شبکه عمومی ومنابع بهسازی شده دسترسی دارند
91
91
7/91
8/92
6/95
99
99
97
97/98
7/98
15
خانوارهائ روستائی که از شبکه عمومی برخوردارند
81
81
82
9/82
5/87
91
93
91
6/88
7/98
16
خانوارهای روستائی آب آشامیدن خودرا با جوشاندن یا کلرینه نمودن تامین میکنند
32
32
6/31
30
7/28
18
14
8
4/9
6/9
17
مراکز کاربرد پرتوهای یونساز در پزشکی دارای شرایط حفاظتی مطلوب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
مراکز کاربرد پرتوهای یونساز در پزشکی دارای شرایط بهداشتی مطلوب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
بیمارستانهای برخوردار از آب آشامیدنی سالم
100
100
100
100
100
100
100
100                                                                                                                           
100
100
20
بیمارستانهای دارای سیستم جمع آوری زابله مطلوب
40
40
40
60
60
60
60
70
85
100
21
بیمارستانهای دارای سیستم جمع آوری ودفع بهداشتی فاضلاب
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
22
بیمارستانهای دارای رختشویخانه بهداشتی
 
80
80
80
90
90
90
80
80
80
100
23
بیمارستانهای دارای آشپزخانه بهداشتی
80
 
80
90
90
90
90
70
80
80
100
24
م . ب . د . که ازنظر بهداشت محیط دارای شرایط مطلوب - شهری
70
70
71
72
72
4/73
4/73
74
8/75
8/75
25
م . ب . د . که ازنظر بهداشت محیط دارای شرایط مطلوب - روستائی
61
61
64
65
6/64
66
66
2/66
7/67
68
26
کارکنان مراکز و اماکن دارای کارت معاینه پزشکی معتبر - شهری
90
91
94
94
6/93
89
5/88
93
3/93
4/96
27
کارکنان مراکز و اماکن دارای کارت معاینه پزشکی معتبر - روستائی
5/85
86
4/86
87
2/89
88
1/88
8/88
90 
5/94