برنامه سالمندان
 
 
بهبودشیوه زندگی سالم دردوره سالمندی
 
رسالت برنامه سلامت سالمندان
 رسالت این برنامه کاهش بار بیماریهای اولویتداروقابل پیشگیری سالمندان از طریق طراحی برنامه های بهداشتی درراستای تعهدهای ملی وبین المللی است.
 
گروه هدف این برنامه :
 کلیه سالمندان 60-69سال گروه هدف این برنامه هستند.که درسال 1389 باتوجه به اجرای برنامه تغذیه دربهبود شیوه زندگی سالم درسالمندی به ویژه گروه 60و65 ساله گروه هدف برنامه هستند.
ارائه دهندگان خدمت :
مربیان آموزش دیده درخصوص شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی ( پرسنل رده میانی وبهورزان )
 
تعریف برنامه بهبود شیوه زندگی سالمدر دوره سالمندی:
دردوره سالمندی شخص ممکن است به دلیل محدویتهای مربوط به تغییرات پیری برای برآورده کردن نیازهای اساسی به کمک دیگران نیازداشته باشد. دراین راستا وافراد خانواده آنان امرمهمی است که میتواند بسیاری از مشکلات ناشی ازتغییرات پیری را کنترل ویا به تعویق انداخته وسلامتی سالمندان راحفظ نماید.
هدف کلی برنامه:
بهبود شیوه زندگی سالم دردوره سالمندی.
 
اهداف اختصاصی:
1- افزایش درصد مربیان آموزش دیده.
2- افزایش درصد سالمندان آموزش دیده درشهرستان .
3- افزایش درصدسالمندان دارای دانش ماندگار.
4- افزایش درصدسالمندان دارای رفتار نسبتا" پایدار
استراتژیها:
1-آموزش واطلاع رسانی.
2- تقویت سیستم پیگیری .
3- تقویت سیستم ارجاع.
4- حمایت.
5- تقویت نظامبررسی و مراقبت اپیدمیولوژیک و مدیریت داده ها.
6- تقویت زیر ساخت های لا زم.
 
فعالیتهای برنامه بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی:
1- تدوین برنامه عملیاتی سالیانه وارزشیابی آن.
2- پیگیری و جمع بندی گزارش عملکرد واحدهای تابعه وارسال به استان.
3- پیگیری وجمع بندی آمارهای مربوط به برنامه ها وکامپیوترینمودن آن جهت بهره برداریهای لازم .
4- انجام وبهره برداری از نتایج طرحهای تحقیقاتی جهت استفاده دربرنامه ریزیها.
5- برگزاری آزمون به منظورنیاز سنجی آموزشی کارکنان.
6- برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی ارائه دهندگان خدمات برنامه های سالمندان.
7- آموزش عموم جامعه باتاکید برآموزش سالمندان وخانواده آنها نمایندگان ادارات ، ارگانها و نیروهای مردمی درزمینه مراقبت سالمندان .
8- تشکیل هسته های آموزشی به تفکیک هر برنامه.
9- انجام فعالیتهای اطلاع رسانی وتبلیغاتی جهت آگاه سازی مردم وپرسنل.
10- پایش خانه های بهداشت توسط مراکز بهداشتی درمانی ضمن تحلیل نتایج ، طراحی مداخله و تهیه پسخوراند.
11- نظارت کارشناسان ستادی شهرستان برواحدهای محیطی وطراحی واجرای مداخلات و تهیه پسخوراند.
12 - ورود نتایج پایشها ونظارتها در نرم افزار Excle توسط کارشناسان ستادی شهرستان.
13- ابلاغ دستورالعملهای علمی – اجرایی مربوط به برنامه به ,واحدهای تابعه ضمن نظارت براجرا.
14- تشکیل جلسات هماهنگی با واحدهای مرتبط درون ، بین و برونبخشی.
15-جلب مشارکت سایر بخش ها در سطوح مختلف