تاریخچه:
 
هدف ازتشکیل سازمان بهداشت جهانی دست یابی همه مردم به بالاترین سطح سلامت است.
WHO درتعیین وارتقاء استانداردهای بین المللی درزمینه بهداشت مسئولیت ویژه ای دارد.
که یکی ازاین مسئولیت ها درزمینه سلامت خانواده است.
اداره کل سلامت خانواده یکی ازبزرگترین ادارات وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی است.
که وظیفه اصلی آن کاهش مرگ ومیر مادران وکودکان وفراهم کردن مراقبت های اساسی برای جوانان ،زنان ومیانسالان وسالمندان کشور می باشد.
شاخص های مرگ ومیرکودکان ومادران نه تنها بعنوان شاخصهای بهداشتی یک کشور اهمیت دارد
بلکه بعنوان معیار توسعه نیزدرنظرگرفته می شود.وبیش از50درصد خدمات جاری مراکز ارائه دهنده
خدمات دربخش دولتی به فعالیتهای این اداره بازمیگردد.
سابقه فعالیتهای متمرکز این واحد درشهرستان بعنوان پایلوت ازسال 1365 شروع گردیده است.درآن زمان بعلت تغییر ساختاری اداره کل بهداری وایجادتشکیلات جدید واهداف آن اداره ،برنامه تنظیم خانواده بعنوان یکی ازبرنامه های اصلی گروه جای گرفت.که درواقع درقالب برنامه ریزی درزمینه روشهای تنظیم خانواده وکنترل جمعیت بود.که این خدمات ازطریق واحدهای ارائه دهنده درسطح اول ازطریق نظام ارائه خدمات مراقبت های بهداشتی PHC به خانواده ها انجام می شود.
پس ازمدتی به علت نهادینه شدن برنامه های تنظیم خانواده وکنترل جمعیت ونیزنیازبه توجه ویژه به برنامه های مراقبت کودکان ومادران ،موضوع تجدیدنظردرباره ارائه مراقبت های بهداشتی ادغام یافته قبلی به این دوگروه هدف بصورت یکی ازدغدغه های مهم علمی وعملی این گروه تبدیل شد.بدین ترتیب پس از اعمال نظرات کارشناسی درخصوص نحوه ارائه ،آموزش عمومی ،پژوهش وعملیات آماری درسطوح مختلف بهداشت خانواده ،نام گروه به بهداشت خانواده تغییر یافت ووظایف آن گسترش بیشتری یافت. .در سال 1375 علاوه بر برنامه تنظیم خانواده ، سلامت کودکان ،سلامت مادران که خود شامل زیر برنامه های دیگری نیز بود (شرح فعالیت های آن در بخش تاریخچه هر برنامه بطور جداگانه آمده است) موضوع جدیدی که مرتبط با خدمات IUD گذاری تنظیم خانواده یعنی گرفتن لام های پاپ اسمیر بود، بنام پیشگیری از سرطان گردن رحم و بدنبال آن با توجه به اهمیت برنامه های پیشگیری از سرطان های شایع زنان در ارتقاء‌سلامت زنان ،برنامه سلامت زنان ایجاد شد .سپس در سال 1377بدنبال اوج گیری مباحث سالخوردگی جمعیت در جهان و بخصوص در کشور های در حال توسعه ونیز پشتیبانی سازمان های بین المللی از برنامه ای حمایتی سالمندان،برنامه سلامت سالمندان به سایر برنامه های بهداشت خانواده افزوده شد . بدین ترتیب به علت طیف گسترده ای از فعالیت های تامین سلامت که درگروه هدف خانواده معنا می گرفت گروه بهداشت خانواده به گروه سلامت خانواده وجمعیت تغییر نام داد(سال1378) . 
 
 رسالت واهداف :
گروه سلامت خانواده و جمعیت یکی از بزرگترین واحد های مرکز بهداشت شهرستان است که وظیفه اصلی آن کاهش مرگ ومیر مادران و کودکان و فراهم کردن مراقبت های اساسی برای جوانان ، زنان و سالمندان است .با توجه به آنچه در مقدمه گفته شد این واحد دارای رسالت خاصی است.
این واحد متولی طراحی ، نظارت براجرای برنامه های بهداشتی اولویت دار برای گروه های آسیب پذیر جامعه ( مادران – نوزادان – کودکان – نوجوانان ، زنان وسالمندان شهرستان و همچنین مجری برنامه های کنترل جمعیت) است.
برای رسیدن به این رسالت عظیم تمام تصمیم گیری ها و باید و نباید ها را با اصول کلی زیر که همان ارزش های سازمان هستند مقایسه و سپس تصمیم گیری های اساسی انجام میشود.
· همواره رضایت وتقاضای گیرنده خدمت را مورد توجه قرار دهیم .
· همواره به کیفیتی بیشتر از کیفیت موجود در ارائه خدمات بیاندیشیم
· همواره کیفیت را همگام با کیفیت خدمات مد نظر قرار دهیم.
·  با ارتقای علمی پرسنل و تامین شرایط مناسب محیط در حیطه اختیار آنان در ایجاد انگیزه و افزایش حسن مسئولیت پذیری پرسنل جامه عمل بپوشانیم.
·  با توجه به محدودیت همیشگی منابع ملی و بین المللی که در اختیار مان قرار می گیرد بهترین وجه ممکن صیانت کنیم.
   وظایف :
 در واحد سلامت خانواده وجمعیت عملکرد های ویژه براساس فعالیت های این واحد شکل میگیرد.البته تغییر شاخص هایی مثل مرگ ومیر کودکان ، مادران ،کاهش باروری عمومی و ارتقاء وضعیت سلامت برای افراد خانواده نه تنها به عنوان شاخص های بهداشتی یک کشور اهمیت دارد بلکه بعنوان معیار توسعه نیز در نظر گرفته می شود بنابراین عملکرد بسیاری از نهادهای مرتبط با رفاه اجتماعی و اقتصادی در این زمینه تاثیرگذار است.
 بیش از 50 درصد خدمات جاری مراکز ارایه دهنده خدمات در بخش دولتی (واحدهای محیطی) به نوعی به فعالیت های این واحد باز می گردد. توجه و دقت کافی به آنچه در سطوح مرکزی ومحیطی ارائه خدمات – از سیاستـــــگزاری گرفته تا اجرای دقیق دستورالعمل های فنی – می گذرد و پیدا کردن نقاط قوت ، ضعف فرصت ها و محدودیت ها واز همه مهمتر پیش بینی آینده با توجه به تغییرات سریع محیط – جریان دارد رمز موفقیت هدایت مجموعه ارائه دهنده خدمات است خدماتی که امروزه در سیستم درحال ارائه است ، مجموعه ای از فعالیت های مرتبط در قالب برنامه های بهداشتی است که هریک هدف خاصی را توصیف می کند و چنانچه این برنامه ها اصلاح شوند ، تکلیف ارائه دهنده خدمت و گیرنده خدمت برای اینکه چه خدمتی را برای کدام گروه وچگونه وچه موقع انجام دهند روشنتر خواهد شد.
برنامه های اجرایی گروه در سال 1389:
1- تهیه وتدوین برنامه عملیاتی ونظارت براجرای آن درسطح واحدهای محیطی ضمن طراحی مداخلات لازم.
2- پایش وارزشیابی نحوه ارائه خدمت در واحد های مختلف ارائه خدمات
3- انجام طرحهای تحقیقاتی کشوری واستانی،تجزیه وتحلیل وبهره برداری ازنتایج .
4- برگزاری دوره های آموزشی جهت کارکنان مرتبط درسطوح مختلف وتدریس دراین دوره ها.
5- ارزیابی اطلاعات وآمارفعالیتهای آموزشی ، اجرائی وپژوهشی وکامپیوتری نمودن آن وارسال به سطوح بالاتر
6- جلب مشارکت سایر بخشها درسطوح مختلف به منظور پیشبرد اهداف برنامه.
7- نظارت براجرای برنامه ها توسط کارکنان بهداشت خانواده درسطوح مختلف ضمن ارائه راهکاردرصورت لزوم.
8- گسترش برنامه های تبلیغاتی ضمن تامین ،تولیدوتوزیع مواد کمک آموزشی به منظورآموزش جامعه.
9- برنامه ریزی درجهت تامین داروهای بهداشتی ،مواد مصرفی وتجهیزات.
10-برگزاری کمیته های علمی - اجرایی مرتبط.
-واحد بهداشت خانواده با 40نیرو درسطح کاردانی وکارشناسی در4مرکز شهری –روستایی و6مرکز روستایی وپنج پایگاه ، ودرسطح 59 خانه بهداشت با 52 بهورز زن و51بهورز مرد ارائه خدمات می نماید.