بسم الله الرحمن الرحیم  
مشخصات اعضای گروه

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

شماره تماس

1

زهرا خاطریان

کارشناس مسئول بهداشت خانواده

لیسانس بهداشت عمومی

08325241187

2

زهراقنبری

کاردان بهداشت خانواده

کادران مامایی

08325241187

3

مژگان پاکیده

کارشناس بهداشت خانواده

کارشناس بهداشت عمومی

08325241187

4

طاهره شهبازی

کارشناس بهداشت خانوده

کارشناس بهداشت عمومی

08325241187