بسم الله الرحمن الرحیم  
مشخصات اعضای گروه

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

شماره تماس

1

افسانه قزوه

کارشناس مسئول بهداشت خانواده و برنامه مادران

کارشناس مامایی

08325241187

2

شبنم اصحابی

کارشناس برنامه سالمندان و برنامه سلامت بار وری

کارشناس مامایی

08325241187

3

 معصومه رضا بیگی

کارشناس برنامه کودکان

کارشناس ارشد آموزش سلامت

08325241187

4

 طاهره شهبازی

کارشناس برنامه میان سالان

کارشناس بهداشت خانواده

08325241187