آزمایشگاه التور این مرکز فعال بوده وبا توجه به بارش کم امسال واحتمال شیوع بیماری وبا تمامی محیطها و وسایل مورد نیاز جهت نمونه گیری و انتقال به آزمایشگاه به صورت روزانه مورد بررسی قرار میگیردتا احتمال" کمی و کاستی دراین ضمینه وجود نداشته باشد.