آزمایشگاه سل این مرکز در حال حاضر فعال بوده و نمونه های ارسالی از سایر مراکز شهرستان به صورت
روزانه رنگ آمیزی ودیده میشود .از نظرتجهیزات در تاریخ 8/89 فیلتر هود هپا برای این آزمایشگاه خریداری شده وآماده ارائه خدمات به مراجعین محترم می باشد.