مهناز شاهرخی کارشناس آزمایشگاه (مسئول آزمایشگاه مرکزی شهرستان اسلام آباد غرب)

 

 

پرستو حسینی کاردان آزمایشگاه

 

مجتبی هادیان کاردان آزمایشگاه

 

   اقای عزیزی کاردان ازمایشگاه

 

محمد حسین چشمه خاور کارشناس ازمایشگاه

 

خانم طیبه پرندین کارشناس پرستاری

 

خانم ناصری کارشناس آزمایشگاه

 

خانم رستمی کارشناس آزمایشگاه

 

خانم پرون کارشناس پرستاری

 

آقای زارعی ( پذیرش)

 

غلامرضا کریمی دیپلم(پذیرش)