v   آشنا کردن پزشکان شاغل در طرح بیمه روستائی با اقلام داروئی موجود ، سقف ریالی تعیین شده از طرف بیمه و میانگین اقلام داروئی نسخ
v   آموزش پرسنل داروخانه در خصوص نحوه قیمت گذاری نسخ بیمه روستائی ، نسخ آزاد و سایر بیمه ها، اقلام داروئی در تعهد بیمه و نیز داروهای خارج از تعهد بیمه ،نحوه تکمیل دفاتر داروئی، نحوه صحیح چک کردن موجودی داروخانه و انبار گردانی در پایان هر ماه ،چگونگی تکمیل درخواستهای داروئی شامل داروهای بیمه روستائی ،داروهای مصرفی پایگاهها و خانه های بهداشت و تجهیزات مصرفی توسط مرکز
v   آموزش بهورزان در خصوص نحوه مصرف ،عوارض جانبی و موارد منع مصرف داروهای موجود در دارونامه ، آموزش چگونگی تنظیم درخواستهای داروئی،چگونگی چیدن دارو در کمد داروئی و نگهداری داروها