خرید سایر اقلام داروئی که شامل داروهای بیمه روستائی ˛ مکملها و نیز داروهای درمانی
خانه های بهداشت میباشد از شرکتهای توزیع داروئی سراسری صورت میگیرد.