ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
مدرک تحصیلی
شماره تماس
آدرس پست الکترونیکی
1
مختار آزادی
مسئول واحد
کارشناس پرستاری
08325222979
 
 2 فردین فرحناک دارویار