فعالیتها و برنامه ها :
          هم فعالیتهای درمانی وهم فعالیتهای آموزشی و پیشگیری در مراکز انجام می گیرد . از قبیل کشیدن دندان – ترمیمی – جرم گیری – فیشورسیلانت – فلوراید تراپی – آموزش بهداشت مدارس – بازدید از خانه های بهداشت و پایگاه بهداشتی – آموزش و معاینه کلیه مراجعه کنندگان به واحد دندانپزشکی – آموزش به کلیه همکاران در جلسات ماهیانه مراکز.
 
فعالیتهای واحد بهداشت دهان ودندان شهرستان اسلام آباد غرب  در سال 1389
 
1-انجام خدمات ترمیمی – جرمگیری – فیشورسیلانت – فلوراید تراپی – کشیدن دندان در مراکز بهداشتی ودرمانی دارای واحد دندانپزشکی
2-بازدید از مدارس و مهدهای کودک و آموزش بهداشت
3-کاربرد ماده پیشگیری از پوسیدگی و ارنیش رزین فلوراید در 11مهد کودک شهری ویک مهد کودک روستایی جهت 500 نفر از کودکان زیر 6 سال و آموزش بهداشت دهان و دندان به کودکان و مربیان با هماهنگی اداره بهزیستی اسلام آبادغرب توسط کارشناس مسئول واحد بهداشت دهان و دندان
 4-توزیع مسواک بین کودکان زیر 6 سال (100 عدد ) در هفته سلامت
fff
 
 
ee
 
ggg