مرکز شماره 1 : به صورت کلینیک دندانپزشکی با 3 یونیت فعال که روزهای زوج با 3 دندانپزشک و روزهای فرد با 2 دندانپزشک مشغول ارائه خدمات می باشد .
          مرکز شماره 2 : کل ایام هفته فعال می باشد .
          مرکز شماره 3 : کل ایام هفته فعال می باشد .

مرکز حمیل : سه روز در هفته فعال می باشد