آشنائی با گروه
          واحد بهداشت دهان ودندان شهرستان اسلام آبادغرب دارای 4 مرکز فعال و 6 دندانپزشک می باشد . 1دندانپزشک رسمی و 2 دندانپزشک طرحی می باشد .
          مرکز شماره یک :
          مرکز شماره دو :
          مرکز شماره سه :
          مرکز حمیل :

مسئول واحد : محمد دنیا تبار