برنامه ها و فعالیت های پزشکخانواده
اجرای برنامه پزشک خانواده در استان کرمانشاه از سال 1384 لغایت 1389
خداوندا بر محمد و آلش درود فرست و مرا عافیت بخش ، عافیت کافی و شفابخش وبرتر و روز افزون ، و در یک کلمه عافیت دنیا و آخرت ( صحیفه سجادیه – دعای آن حضرتبرای تندرستی )
برنامه پزشک خانواده :
برنامهپزشک خانواده تحول عظیمی در نظام سلامت ایجاد کرد و هدف اصلی اجرای این طرحسازماندهی نظام سلامت و درمان در کشور است تا به این وسیله خدمات بهداشتی درمانیتمامی افراد ساکن در روستاهای کشور را پوشش دهد و در هزینه های درمانی کشور نیز تاحدود زیادی صرفه جویی شود . پزشک خانواده مسئول ارائه خدمات جامع سلامت بطور مستمربه افراد تحت پوشش خود ( اعم از سالم و بیمار) بدون توجه به اختلاف سنی ، جنسی ،افتصادی ، فرهنگی و نوع بیماری از قبل از تولد تا لحظه مرگ می باشد . پزشک خانوادهموظف به ارائه خدمات با کیفیت ، جامع و متناسب با نیاز مردم برای تامین حفظ وارتقای سلامت فرد ، خانواده و جامعه بوده و مسئول ارتقای سلامت جسمی ، روانی واجتماعی جمعیت تحت پوشش وی است. اجرای این طرح کار مشترکی است بین وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از یک سو و وزارت رفاه و تامین اجتماعی از سوی دیگر.
اهداف برنامه :
-
عدالت در سلامت
-
ارائه خدمات بصورت تیمی
-
جلب مشارکت مردم در ارتقای سلامت
-
جلبمشارکت سایر بخش های توسعه در برنامه های سلامت
-
اراته خدمات سلامت در قالبنظام ارجاع
-
اصلاح شیوه زندگی مردم
اجرای برنامه در شهرستان اسلام اباد غرب  :
در ابتدای سال 1384 و پس از تصویب بودجه بیمه روستایی در اسفند 1383،مجموعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فعالیت خود را جهت اجرای برنامه پزشکخانواده شروع نمود. در مراکز شهری روستای شماره یک و دو مورخه 25/5/1384اغاز و 25/5/1384در مرکز شبانه روزی با تسهیلات زایمانی شهر حمیل نیز شروع و درپایان سال با توجه به جدا شدن شهرستان دالاهو در 8مرکز فعال ودر سال 1385در 9مرکز واجد شریط فعالیت اغاز گردید و با 16پزشک و 10ماما در کنار سایر کارکنان ، خدمات بهداشتی درمانی را به جمعیت تحت پوشش ارائهنمودند.
هدف کلی:
حفظ و ارتقاء سطح سلامت جمعیتروستایی و شهری زیر 20 هزار نفر استان از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده.
اهداف اختصاصی:
 1-تداوم فعالیت58خانه بهداشت و 9 مرکز بهداشتی درمانی مجری برنامه.
2-جذب پزشک و ماماهایمورد نیاز بر اساس استانداردهای برنامه پزشک خانواده.  
3-ارتقاء حمایت وهمکاری سایر ادارات و نهادها در اجرای برنامه پزشک خانواده.
4-تأمین تجهیزاتمورد نیاز واحدهای ارائه دهنده خدمات.
5-ارتقاء هماهنگی با سطوح تخصصی جهتپذیرش بیماران ارجاعی و ارائه پسخوراند.
6- و...
استراتژیها:
1)
جلب حمایت و مشارکت اداراتو نهادهای استانی و شهرستانی
2)
جلب مشارکت جامعه
3)
توانمند سازی کارکناندر سطوح ستادی و محیطی
4)
نظارت مداوم بر نحوه اجرای برنامه
5)
بهبوداستاندارد تجهیزات واحدهای مجری برنامه


فعالیتها:
1-تشکیل جلسات هماهنگیبا حضور مدیر و معاون بهداشتی  و نماینده  پزشکان خانواده
2-تشکیل جلسات مستمر با کارشناسانستادی مرکز بهداشت شهرستان  


3-تشکیل جلسات اجرایی برنامه بیمه روستایی
4-جذب و اعزام پزشکانبه مراکز مورد نیاز ،

5-پایش مراکز  تابعهتوسط تیمهای اعزامی از مرکز بهداشت و ارائه پسخوراند
6- خرید تجهیزات برای مراکز بهداشتی درمانی مجری برنامه
7-نظارت مستمر بردرآمدها و هزینه های برنامه
....
مشکلات برنامه :
1.
کمبود پزشک
2.
عدم کفایت سرانه ها با توجه به افزایش هزینه ها
3.
افزایش بار مراجعات
4.
مشکلات مربوط به نظام ارجاع ( پذیرش،بازخورد و...)
5.
کمبود دارویار وبهیار جهت داروخانه و تزریقات
6.
کمبود اعتبارات جهت جایگزینی تجهیزاتفرسوده
7.
عدم دریافت بموقع اعتباراتاز اداره کل بیمه خدمات درمانی
8.
و...