fgtf
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
مدرک تحصیلی
شماره تماس
1
کیو مرث خدایاری
کارشناس مسئول طرح و توسعه شبکه
لیسانس بهداشت عمومی
5232426
2
فریبا عزیزی
کارشناس جلب مشارکت های مردمی
لیسانس بهداشت عمومی 
5232426
3
محمد گنجی
مربی  آموزش بهورزی
ارشد بهداشت محیط  
5241190
4
فرزانه سلیمی تبار
مربی مامایی  
ارشد مامایی
5241190
5
صغرا محمدی
مدیر آموزشگاه بهورزی شهرستان
ارشد پرستاری
5241190
6
مصطفی قبادی
مربی مبارزه با بیماریها
کارشناس  بهداشت عمومی
5241190
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مشخصات ساختمانی و تجهیزاتی مرکز آموزش بهورزی
الف:ساختمان و تجهیزات بخش اداری:
1- تعداد اتاقهای بخش اداری کافی است؟
2- دفتر کار مدیر مستقل است؟
3- اتاق مخصوص مربیان وجود دارد؟
4- اتاق تکثیر و دبیر خانه وجود دارد ؟
5- سالن جهت برگزاری جلسات وجود دارد؟
6- در حال حاضر تعداد اتومبیلهای مرکز با حجم کار آن متناسب است؟
7- اگر خیر مشکلات را چگونه مرتفع میکنید؟
8- اتومبیلها از کیفیت قابل قبولی برخوردار هستند؟
9- سوخت اتومبیلها به مقدار کافی در اختیار قرار میگیرد؟
10- مرکز وسیله ارتباطی( تلفن) دارد؟
 11- مرکز دارای کتابخانه جهت مطالعه است؟
12- اگر بلی در کتابخانه کتاب به اندازه کافی موجود است؟
13- اگر خیر به چه کتابهائی نیاز دارید؟
 14- ماشین تایپ موجود است؟ خیر را یانه موجود است
15- دستگاه زیراکس موجود است؟
16- ساختمان از سیستم بهداشتی بهره مند است؟
17- ساختمان اداری دارای وسایل خنک کننده است؟
18- ساختمان اداری دارای وسیله گرم کننده است؟
19- آیا امکانات به اندازه کافی در اختیار بخش اداری است؟
 
20-اگر خیر طبق جدول موجود در آئین نامه به چه وسایلی نیاز دارند؟ ( لطفا" با آئین نامه جدید مطابقت داده شود )
 
توضیحات اضافه قید شود :
 
 
 
 
ب- ساختمان و تجهیرات بخش آموزشی:
1- تعداد کلاسها متناسب با تعداد دانش آموزان میباشد؟
2- فضای کلاسها متناسب با تعداد دانش آموزان میباشد؟
3- چیدن صندلیها در فضای کلاس به شکل دایره ای میسر است؟
4- کلاس از نور کافی برخوردار است؟
5- اگر خیر امکان استفاده از نور مصنوعی وجود دارد؟
6- کلاس از سرو صدای مجاور در امان است؟
7- کلاسها رنگ امیزی و تمیز و مناسب است؟
8- وایت برد در فاصله حداقل 3متر از دانش آموزان ردیف اول قرار دارد؟
9- کلاس دارای تهویه مناسب است؟
10- کلاس دارای وسایل خنک کننده مناسب است؟
11- کلاس دارای وسایل گرم کننده مناسب است؟
12- نقص اساسی در فضای کلاس آموزشی مشاهده شد؟
13- در صورت بلی چه نقصی مشاهده میشود؟
14- پوستر و جداول کاربردی در کلاس موجود است؟
15- صندلی به اندازه کافی در کلاس موجود است؟
16- فضای مناسب در بین ساعات تدریس برای استرا حت دانش آموزان وجود دارد؟
17- ساختمان از سرویس بهداشتی مناسب بهره مند است؟
18- وسایل کمک آموزشی برای تدریس موجود است ؟
19- اگر خیر چه کمبودهایی مشاهده میشود؟
20- اتاق کار عملی موجود است؟
21- تجهیزات آن متناسب است؟
22- در صورت خیر طبق آئین نامه به چه وسایلی نیاز است؟ ( لطفا" با آئین نامه مطابقت داده شود )
 
 
23- وسایل خانه بهداشت نمونه کامل است؟
24- در صورت خیر طبق آئین نامه به چه وسایلی نیاز است؟ ( لطفا" با آئین نامه مطابقت داده شود )
 
 
 
توضیحات اضافه قید شود :
 
 
ج- ساختمان و تجهیزات رفاهی- زیستی ( خوابگاه پسران)
1-دانش آموزان از خوابگاه استفاده میکنند؟
2-محل خوابگاه دانش آموزان قید شده است؟
3-فاصله خوابگاه تا آموزشگاه مناسب است؟
4-اگر خیر آیا وسیله نقلیه مناسب جهت انتقال دانش آموزان به مرکز آموزش بهورزی وجود دارد؟
5-فضای خوابگاه مناسب با تعداد استفاده کنندگان است؟
6-خوابگاه از نور کافی برخوردار است؟
7-خوابگاه مجهز به وسایل خنک کننده است؟
8-خوابگاه مجهز یه وسایل گرم کننده است؟
9-خوابگاه دارای سرویس بهداشتی مناسب است؟
10-خوابگاه دارای سالن مخصوص مطالعه است؟
11-خوابگاه دارای سالن غذا خوری است؟
12-خوابگاه دارای نماز خانه است؟
13-غذای دانش آموزان در خوابگاه طبخ می شود؟
14-اگر خیر محل تهیه آن کجا است؟
15-فاصله محل تهیه غذا تا خوابگاه طولانی است؟
16-آیا برنامه خاصی برای حمل غذا وجود دارد؟
17-آیا خوابگاه دارای آشپز خانه است؟
18-محل شستشوی ظروف مناسب است؟
19-خوابگاه دارای حمام است؟
20-آبگرم کن حمام تامین شده است؟
21-تختخوابها مجهز به وسایل( تشک،بالش ، پتو، ملافه) هستند؟
22-در صورت خیر طبق آئین نامه به چه وسایلی نیاز است؟
23-آیا خوابگا ه دارای ناظمه است؟
24-امکانات آن مناسب است؟
25-در صورت خیر طبق آئین نامه به چه وسایلی نیاز است؟ ( لطفا" با آئین نامه مطابقت داده شود )
 
 
26- تعداد اطاق:
27- ظرفیت هر اطاق:
28-مساحت زیر بنا:
29-وضعیت خوابگاه پسران:
اجاره ای:                                                   دولتی:
30- میزان اجاره بها
د- ساختمان و تجهیزات رفاهی- زیستی ( خوابگاه دخترا ن)
1-دانش آموزان از خوابگاه استفاده میکنند؟
2-محل خوابگاه دانش آموزان قید شده است؟
3-فاصله خوابگاه تا آموزشگاه مناسب است؟
4-اگر خیر آیا وسیله نقلیه مناسب جهت انتقال دانش آموزان به مرکز آموزش بهورزی وجود دارد؟
5-فضای خوابگاه مناسب با تعداد استفاده کنندگان است؟
6-خوابگاه از نور کافی برخوردار است؟
7-خوابگاه مجهز به وسایل خنک کننده است؟
8-خوابگاه مجهز یه وسایل گرم کننده است؟
9-خوابگاه دارای سرویس بهداشتی مناسب است؟
10-خوابگاه دارای سالن مخصوص مطالعه است؟
11-خوابگاه دارای سالن غذا خوری است؟
12-خوابگاه دارای نماز خانه است؟
13-غذای دانش آموزان در خوابگاه طبخ  می شود؟
14-اگر خیر محل تهیه آن کجا است؟
15-فاصله محل تهیه غذا تا خوابگاه طولانی است؟
16-آیا برنامه خاصی برای حمل غذا وجود دارد؟
17-آیا خوابگاه دارای آشپز خانه است؟
18-محل شستشوی ظروف مناسب است؟
19-خوابگاه دارای حمام است؟
20-آبگرم کن حمام تامین شده است؟
21-تختخوابها مجهز به وسایل( تشک،بالش ، پتو، ملافه) هستند؟
22-در صورت خیر طبق آئین نامه به چه وسایلی نیاز است؟
23-آیا خوابگا ه دارای ناظمه است؟ خیر با همکار ی خانواده سرایدار اداره می گردد 
24-امکانات آن مناسب است؟
25-در صورت خیر طبق آئین نامه به چه وسایلی نیاز است؟ ( لطفا" با آئین نامه مطابقت داده شود )
 
 
 
26-تعداد اطاق:
27- ظرفیت هر اطاق:
28- مساحت زیر بنا:
29- وضعیت خوابگاهدختران:
اجاره ای :                                دولتی:                                                                     30-میزان اجاره بها:
فرم شماره 1
 
مشخصات مراکز کارآموزی دانش آموزان مرکز آموزش بهورزی شهرستان ......................پایان سال 1388
 
 
مشخصات خانه های بهداشت نمونه آموزشی در پایه اول
ردیف
نام خانه بهداشت
مرکز بهداشتی درمانی
فا صله به کیلومتر*
نام بهورزان
روستای قمر
وضعیت تجهیزات
گذراندن دوره آموزشی
دارد
ندارد
کامل
ناقص
گذرانده
نگذرانده
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*منظور فاصله خانه بهداشت تا مرکز آموزش بهورزی میباشد.
 
مشخصات مراکز بهداشتی درمانی برای کارآموزی در پایه اول
ردیف
نام محل کارآموزی
نوع کار آموزی
مدت کار آموزی
1
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
* در صورتی که بار مراجعات به مرکز بهداشتی درمانی کم باشد از بخش اورژانس بیمارستان برای کمک های اولیه استفاده شود.
 
مشخصات کارگاه های بهداشت محیط و حرفه ای و بیمارستان و مراکز تسهیلات زایمانی کاراموزی پایه دوم
ردیف
مشخصات محل کارآموزی
نوع کار آموزی
مدت حضور
1
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
فرم شماره 2
مشخصات پرسنل مرکز آموزش بهورزی شهرستان............... پایان سال1388
نوع فعالیت
آیا دوره مربیگری را گذرانیده اند
سال شروع به خدمت
شماره پست سازمانی
نوشته شود
 
رشته تحصیلی
 
 
نوع استخدام
 
مدرک تحصیلی
 
نام و نام خانوادگی
 
عنوان
ردیف
آموزشی
غیر آموزشی
ثابت
غیر      ثابت
بله
خیر
خارج از مرکز
از مرکز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فرم شماره4
دانش آموزان موجود درمرکزآموزش بهورزی شهرستان.................در پایان سال 1388
ماما روستائی
فینال
پایه دوم
پایه اول
تعداد دانش آموزان موجود
تاریخ شروع فینال کارآموزی
تاریخ شروع فینال تئوری
تاریخ شروع امتحان پایه دوم
تاریخ شروع دوره کا رآموزی
تاریخ شروع دوره
زن
مرد
تاریخ شروع امتحان پایه اول
تاریخ شروع دوره کا رآموزی
تاریخ شروع دوره
زن
 
مرد
مجرد
متاهل
مجرد
متاهل
مجرد
متاهل
مجرد
متاهل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ضروری است فقط تعداد افراد درپایه فعلی قید شود و از تکرار این تعداد در پایه های بعدی خودداری وفقط شروع دوره ها وامتحانات  در پایه های بعدی قید شود قید گردد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فرم شماره (4-الف)
اسا می و مشخصات دانش آموزان مرکزآموزش بهورزی شهرستان.......................در پایان سال 1388
 
ملاحظات
تاریخ فارع التحصیلی
 
پایه
 
دوره
تاریخ ورود به مرکز
وضعیت تاهل
 
نوع دیپلم
 
شهرستان
 
 
وضعیت خانه بهداشت
نام
خانه بهداشت
 
محل سکونت
 
محل تولد
 
تاریخ تولد
 
نام ونام خانوادگی
ردیف
تکمیلی
راه اندازی
جدید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کلیه مشخصات دانش آموزان ورودی سال 1387نوشته شود ضمنا" دانش آموزانی که طی دوره آموزشی اخراج ؛ منصرف و یا جابجا شده اند را نیز در ستون ملاحظات مشخص  نمایید .
فرم شماره5
عملکرد مرکز آموزش بهورزی شهرستان ......................... در  پایان سال 1388
تعداد دانش آموزان و فارغ التحصیلان
 
دوره
 
 
 
سال شروع دوره
 
 
ردیف
فارغ التحصیل
انتقال
فوت شده
اخراج شده
منصرف شده
پذیرش شده
از مرکز
به مرکز
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1386
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1387
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1388
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
 
* هر ستون افقی مربوط به پذیرش تا زمان فارغ التحصیلی همان دوره است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فرم شماره(5 -الف)
لیست اسامی بهورزان فارغ التحصیل مرکز آموزش بهورزی شهرستان...................  در سال 1386و1387و1388
انتقال
 بین شهرستانها
 
 
علت عدم فارغ التحصیلی
تاریخ
 فارغ التحصیلی
تاریخ
 شروع دوره
دوره
نام
شهرستان محل خدمت
نام
خانه بهداشت
*نام و نام خانوادگی
 
ردیف
تکمیلی
راه اندازی
از مرکزرفته
به مرکز
آمده
سایر با ذکر نام
فوت
اخراج
انصراف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* لازم است اسامی کلیه بهورزان ورودی سال1386به بعد اعم از فارغ التحصیل و یا افرادی که به دلایلی فارغ التحصیل نشده اند قید گردد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فرم شماره 6
وضعیت بهورزان و م. روستائی خانه های بهداشت شهرستان.............پایان سال1388
وضعیت ماما روستائی شهرستان
تعداد پستهای مصوب بر اساس طرح و گسترش جدید
تعداد بهورزان شاغل مرد
تعداد بهورزان شاغل زن
تعداد بهورزانی که هر سال باز نشسته میشوند
تعداد بهورزان خانه های بهداشت تابعه آن شهرستان که به نوعی از برنامه بهورزی خارج شده اند
تعدادکل بهورزان فارغ التحصیل برای خانه های بهداشت تابعه آن شهرستان
( محل تحصیل مطرح نیست )
ردیف
غیر فعال
در حال فعالیت
زن
مرد
موجود
طبق طرح
موجود
طبق طرح
1393
1392
1391
1390
1389
زن
مرد
زن
مرد
تعدادپست های خالی
تعداد کل پست ها
تعدا پست های خالی
تعدادکل پست ها
سایر علل
تغییرعنوان
سایر علل
تغییرعنوان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
%0