طرح و توسعه شبکه ها 
وظایف طرح و گسترش در بخش راه اندازی واحدها :
1 – در ابتدای راه اندازی هر واحد جدید ( اعم از مرکز بهداشت شهرستان ، مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت ) یک بار تجهیزات مورد نیاز تامین می گردد . در سنوات بعدی نگهداری و جایگزینی تجهیزات از محل منابع شبکه های بهداشت و درمان صورت می گیرد . در صورت تخصیص منابع جدید از سوی وزارت متبوع یا دانشگاه علوم پزشکی با توجه به تعداد واحدهای فعال ونیاز واحد  ، تقسیم می گردد .
3 – اگر مطابق طرح و گسترش هر شهرستان واحدی تاکنون فعال نشده باشد ( مانند مرکز بهداشتی درمانی یا خانه بهداشت ) با توجه به معیارهایی همانند : جمعیت تحت پوشش ، امکان تامین نیروی انسانی ، فضای فیزیکی و .... در اولویت راه اندازی قرار می گیرند . برای این واحدها نیز در شروع راه اندازی منابع مالی جهت خرید تجهیزات توسط مهاونت بهداشتی  تامین می گردد .