کلیات گروه 
تاریخچه :
در دهه 1350 (وسالهای قبل ازآن) برای کنترل بیماریهای واگیردار ، گروههای سیار جهت انجام اموری همانندواکسیناسیون ، مبارزه با مالاریا ، مبارزه با سل و ..... به نقاط مختلف اعزام وارائه خدمت می نمودند . از سال 1319 طرح تربیت بهدار در مشهد ( ودر سال 1325 دراصفهان و شیراز )، در سال 1343 طرح سپاه بهداشت ، در سال 1351 طرح آذربایجان غربی ،و در بعضی از استان های دیگر هم طرحهایی برای خدمات رسانی مناسب اجرا و ارزشیابیگردید . در نهایت از سال 1364 طرح توسعه شبکه های بهداشتی درمانی در سراسر کشور ( در هر استان یک شهرستان ) به اجرا گذاشته شددر استان کرمانشاه  شهرستان اسلام اباد غرب   و در سال های بعد به تدریج به بقیهشهرستان ها هم تعمیم داده شد کهدر نهایت در پایان سال 1388 ، تعداد 58 خانه بهداشت و 5 مرکز بهداشتی درمانیروستایی ، 4 مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستای  6 پایگاه بهداشتی شهری ارائه خدمت بهجمعیت تحت پوشش را به عهده دارند.
رسالت و اهداف
سلامت یکی از عوامل اساسیتوسعه پایدار درهر جامعه ای است و وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی به منظور دستیابی به هدف فوق در قالب استقرار شبکه های بهداشتی درمانی از سال 1364 این رسالت رابه عهده گرفته است و طی سالهای گذشته گامهای موثر و اساسی در این راستا برداشته است . هماهنگ با برنامه های وزارت متبوع ، گروه طرح و توسعه شبکه ها با هدف ارتقاء سطحسلامتی مردم ، ارائه خدمت می نماید.
وظایف
1-راه اندازی و تجهیز واحد های بهداشتیدرمانی مراکز و خانه های بهداشت و پایگاههای  تابعه
2-نظارت بر چگونگی فعالیت واحد های بهداشتیدرمانی
3- پیشنهاد  اصلاح ، ایجاد و توسعه واحد های بهداشتی درمانی
4
-تداوم ، ارتقاءونظارت بربرنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی در سطح مراکز تابعه
5
-تهیه زمین و پیشنهاد احداثساختمان واحد های بهداشتی درمانی
-6
پیشنهاد ایجاد و اصلاح تشکیلات سازمانینیروی انسانی واحد های بهداشتی درمانی
-7
تامین و توزیع نیروی انسانی و جذب نیروهای مشمول طرح و پیام آوران بهداشت و نظارت بر نحوه خدمت آنان
-8
هماهنگی امورمربوط به نقل و انتقال – ماموریت آموزشی و ماموریت بدون دریافت فوق العاده شغلکارکنان
-9
تهیه بانک اطلاعات جامع کامپیوتری واحد های بهداشتی درمانی طبق طرح وفعال و بهره برداری و ارسال به معاونت بهداشتی دانشگاه  
-10
انجام امور مربوط به پذیرش ،آموزش و استخدام دانش آموزان بهورزی و باز آموزی شاغلین بهورزی
-11
انجام امورمربوط به جذب ، آموزش و نحوه فعالیت رابطین بهداشتی
-12
ارتقاء دانش و عملکردبهورزان از طریق آزمون ، پایش و باز آموزی سالیانه
-13
توزیع فصلنامه بهورز بین، مراکز ،خانه های بهداشتو.... به منظور آگاهی ، اطلاع رسانی و افزایش دانش بهداشتی و تهیه عکس ، مقاله ومطالب علمی برای دفتر فصلنامه بهورز.
-14
تشکیل شورای بهورزی شهرستان
-15
ارتقاء سطح مدرک تحصیلی بهورزان از طریق اختصاص 5/43 واحد درسی بهورزیبه افراد شایسته به منظور کسب مدرک تحصیلی دیپلم کار و دانش .
15
-انتخاب و معرفی مربیان و رابطین بهداشت نمونه در روز جهانیداوطلب به منظور تشویق و ایجاد انگیزه آنان بزرگداشت روز جهانی داوطلب ( 14 آذر ماه ) در شهرستان ، اعزام مربیان و داوطلبین سلامت نمونه به مشهدمقدس جهت شرکت در گردهمایی سالیانه کشوری، برگزاریهای اردوهای فرهنگی