ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
مدرک تحصیلی
شماره تماس
1
کیو مرث خدایاری
کارشناس مسئول طرح و توسعه شبکه ها
لیسانس بهداشت عمومی
45232426
3
محمد گنجی
مدیر ومربی  آموزش بهورزی
کارشناس مهندسی بهداشت محیط  
45241190
4
فرزانه سلیمی تبار
مربی بهورزی 
لیسانس ماما یی
45241190
5
صغرا محمدی
مربی بهورزی
لیسانس پرستاری
45241190
6
مصطفی قبادی
مربی بهورزی
لیسانس  بهداشت عمومی
45241190
7
طاهره شهبازی
مربی بهورزی
لیسانس بهداشت عمومی
45241190