شبکه ریاست شبکه

معاونت اموربهداشتی ورئیس مرکز بهداشت شهرستان اسلام آبادغرب


 

مهندس بهرام محمدی معاون امور بهداشتی

 

سوابق خدمت:26سال

- کارشناس بهداشت محیط(بهداشت شهری) از سال 1373تا1389

- رئیس اداره امور عمومی مرکز بهداشت شهرستان از سال 1389تا 1393

- جانشین رئیس مرکز بهداشت شهرستان به مدت 4سال از سال 1389تا1393

- مسئول امور فرهنگی شبکه بهداشت و درمان شهرستان به مدت 15سال

- دبیر هسته مرکزی امربه معروف و نهی از منکر شبکه بهداشت و درمان شهرستان به مدت 15 سال

- عضومجمع خیرین سلامت شهرستان

   

hc-eslamabad@kums.ac.ir                         ایمیل اکادمیک شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام اباد غرب