مشخصات اعضاء واحد :

 

ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره تماس
1
سید حشمت الله جلیلیان
کارشناس مسئول واحد بیماریها واگیرستاد
08345232427
2
بهرام نوروزی
کارشناس مسئول بیماریهای غیرواگیرستاد
08345232426
3
مصطفی قبادی
کارشناس بیماریهای واگیرستاد
08345232427
4
مجتبی مراد زاده
کارشناس بیماریهای واگیرستاد
08345232427
5
علی سعیدی نیا مسئول درمان پیشگیری هاری شهرستان
08345232427
6
مسعود حیدری
کارشناس بیماریهای غیرواگیر ستاد
08345232426
 7  نیما تراویده کارشناس بیماریهای مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری شهرستان  08345232428
8 مهران رستمی کارشناس بیماریهای مرکز خدمات سلامت شهری و روستایی 1  
9 سعید اکبری  کارشناس بیماریهای مرکز خدمات سلامت شهری و روستایی 2  
10 محمود مراد نژادی کارشناس بیماریهای مرکز خدمات سلامت شهری و روستایی 3
08345353365
11
سیامک حسامی
کارشناس بیماریهای مرکزخدمات سلامت روستایی حسن آباد
45672387
12
خانم سنجابی  مراقب سلامت مرکزخدمات سلامت روستایی هرسم
08345722206
13
حمیدرضا آبگین
کارشناس بیماریهای مرکزخدمات سلامت سیا سیا کیخسرو
08345295701
 14  نوذر حیدری کارشناس بیماریهای پایگاه5  
15
مهرداد خسروی کارشناس بیماریهای مرکز خدمات سلامت شهری و روستایی حمیل