مشخصات اعضاء واحد :
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره تماس
1
سید حشمت الله جلیلیان
کارشناس مسئول بیماریها
08345232427
2
طیبه پرندین
کارشناس بیماریهای غیرواگیر
08345232427
3
رهبر عالی زاده 
کارشناس بیماریهای واگیر
08345232427
 
4
مصطفی قبادی
کارشناس بیماریهای واگیر
08345232427
5
علی سعیدی نیامسئول درمان پیشگیری هاری شهرستان پایگاه شماره 3
08345232427
6
08345232427
7
مسعود حیدری
کارشناس بیماریهای مرکز شماره 1
08345232638
 8 مجتبی مراد زادهکارشناس بیماریهای مرکز شماره 2 
9
08345352125
10
سیامک حسامی
کاردان بیماریهای مرکز شیان
45672387
11
محمود مراد نژادی
کاردان بیماریهای مرکز حمیل
08345622431
12
محمد حیدری
کاردان بیماریهای مرکز هرسم
08345722206
1134
سعید اکبری
کاردان بیماریهای مرکز سیا سیا کیخسرو
08345295701
14
 یوسف رمضانی
کارشناس بیماریهای مرکز شماره 3 ومرکز مشاوره بیماریهای رفتاری
08345232428
15
کاردان بیماریهای پایگاه شماره 5
08345224362
 16 نوذر حیدریکاردان بیماریهای پایگاه2 
17
سپیده شهبازی
مسئول بیماریهای پایگاه 3
18
امیر شفیع زادهمسئول بیماریهای پایگاه 1
19 صدیقه رستمیمسئول بیماریهای پایگاه4 
20  ابراهیم کهراری کاردان بیماریهای مرکز حسن آباد 45352125