برنامه های واحد:
لغلغلغثق5ف
 
1-     آزمایشات پزشکی قبل از استخدام
2-     معاینات پزشکی دوره ای
3-     معاینات اختصاصی
4-     برنامه های مربوط به بهداشت محیط کار
5-     برنامه های مربوط به حفاظت وایمنی
6-     اجاد امکانات درمانی وکمکهای اولیه
7-     برنامه های مربوط به آموزش بهداشت
 
 امکانات واحد:
 
1-     دستگاه سنجش شنوایی جهت کارگران در معرض سروصدای محیط کار
2-     فشارسنج، ترازو،اتوسکوپ جهت انجام معاینات دوره ای
3-     دستگاه صداسنج
4-     دستگاه نورسنج
5-     پمپ نمونه برداری از هوای محیط کاربه همراه لوله های گازیاب
 
 طرح وبرنامه های عمده:
 
1-     سنجش عوامل زیان آور از قبیل صدا، روشنایی،گردوغبار وگازها وبخارات در کارگاهها وکارخانجات
2-     بازدید از معادن منطقه وپیگیری مشکلات بهداشتی کارگران وآموزش آنها
3-     بازدید از کارگاهها وکارخانجات در ساعات صبح وبعدازظهر
4-     نظارت بر سالم سازی آب آشامیدنی کارگاهها وکارخانجات ونمونه برداری جهت انجام آزمایشات میکروبی
5-     پیگیری نواقص بهداشتی کارگاهها در هنگام صدور یا تمدید جواز کسب
6-     انجام معاینات پزشکی سالیانه کشاورزان در سطح روستاهاوارائه اموزشهای بهداشتی به آنها
7-     معرفی کارگاههای دارای نواقص بهداشتی وایمنی به مراجع قضایی
8-     آموزش فردی وگروهی به شاغلین در محیط های مختلف کاری
9-     پیگیری جذب نیروی بهداشتی در کارخانجات بزرگ
10- انجام معاینات پزشکی متصدیان کارگاهها وکارگران کارخانجات
11- شناسایی زودرس بیماریهای شغلی وجلوگیری از پیشرفت بی
برنامه های واحد:
 
1-     آزمایشات پزشکی قبل از استخدام
2-     معاینات پزشکی دوره ای
3-     معاینات اختصاصی
4-     برنامه های مربوط به بهداشت محیط کار
5-     برنامه های مربوط به حفاظت وایمنی
6-     اجاد امکانات درمانی وکمکهای اولیه
7-     برنامه های مربوط به آموزش بهداشت
 
  امکانات واحد:
 
1-     دستگاه سنجش شنوایی جهت کارگران در معرض سروصدای محیط کار
2-     فشارسنج، ترازو،اتوسکوپ جهت انجام معاینات دوره ای
3-     دستگاه صداسنج
4-     دستگاه نورسنج
5-     پمپ نمونه برداری از هوای محیط کاربه همراه لوله های گازیاب
 
 
 
 
طرح وبرنامه های عمده:
 
1-     سنجش عوامل زیان آور از قبیل صدا، روشنایی،گردوغبار وگازها وبخارات در کارگاهها وکارخانجات
2-     بازدید از معادن منطقه وپیگیری مشکلات بهداشتی کارگران وآموزش آنها
3-     بازدید از کارگاهها وکارخانجات در ساعات صبح وبعدازظهر
4-     نظارت بر سالم سازی آب آشامیدنی کارگاهها وکارخانجات ونمونه برداری جهت انجام آزمایشات میکروبی
5-     پیگیری نواقص بهداشتی کارگاهها در هنگام صدور یا تمدید جواز کسب
6-     انجام معاینات پزشکی سالیانه کشاورزان در سطح روستاهاوارائه اموزشهای بهداشتی به آنها
7-     معرفی کارگاههای دارای نواقص بهداشتی وایمنی به مراجع قضایی
8-     آموزش فردی وگروهی به شاغلین در محیط های مختلف کاری
9-     پیگیری جذب نیروی بهداشتی در کارخانجات بزرگ
10- انجام معاینات پزشکی متصدیان کارگاهها وکارگران کارخانجات
11- شناسایی زودرس بیماریهای شغلی وجلوگیری از پیشماری