اطلاعات واحدهای تحت پوشش در سال 1388
 
 
تعداد کل کارگاههاوکارخانجات تحت پوشش
 
668
 
تعداد کل شاغلین تحت پوشش
 
790
 
درصد پوشش معاینات کارگری
 
 
80
 
تعداد واحدهای بخش صنعت
 
 
47
 
تعداد واحدهای بخش خدمات
 
 
555
 
تعداد معادن
 
 
7
 
تعداد واحدهای کشاورزی
 
 
42
 
تعداد کارگاه خانگی
 
 
1